Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat, tusschen den Bt. Patjoor en den Bt. Bëroewi loopend, communicatie vormt tusschen de Batang Loeparlanden en het dal van de Ensana en de Empanang, waar vroeger de Kantoekdajaks woonden, doch dat nu onbewoond is. Deze koeboe werd gebouwd, om de Batang Loepars te beletten sneltochten te houden onder de Kantoek en Këtoengau-dajaks. De plaats is zeer goed gekozen, want zij ligt in een zadel tusschen de bergreeks Lempai, Singkadjang, Seligi, Béroewi eenerzijds en de reeks Patjoor, Pangoer Doelang, Besar anderzijds. De geheele laatstgenoemde bergreeks wordt hier Bt. Bésar genoemd.

26 April. Mijn sterk gezwollen voet dwong mij tot een dag rust. De

rolsteenen in de bedding van de Sei Télijan in de nabijheid van de koeboe bestaan hoofdzakelijk uit zandsteen, doch daarnevens komt vrij talrijk donkerviolette kiezellei (I, 860) voor, die met het bloote oog niet te onderscheiden is van de kiezellei van den Bt. Sémbéroewang. In deze kiezellei vond ik echter sporen van Radiolariën, waarnaar ik te vergeefs zocht in de kiezellei van den Sëmbëroewang. Ook komen zeldzaam enkele, op hoornblende-andesiet gelijkende stukken porphyriet voor. Men vindt dus gemengde bestanddeelen van het stelsel van de Danauformatie en van de jongere zandsteenen, die er discordant op rusten.

27 April. Des morgens te 7 uren vertrok ik van Gënting Doerijan om

den Bt. Bëroewi te bestijgen, wat tijdroovend bleek te zijn, daar het veel moeite kostte om met de kapmessen een doortocht door het dichte lage woud te banen. Al spoedig bleek, dat de Bt. Bëroewi volgens hetzelfde type is gebouwd als de Bt. Lëmpai; ook hier bestaat het bovenste gedeelte uit zacht zuidwaarts glooiende zandsteenbanken, die aan de noordzijde zijn afgebroken en daar als steile terrassen te voorschijn treden. De berg bezit twee toppen, die door een beekje zijn gescheiden, dat van Zuid naar Noord zich met een zeer sterk verval naar beneden stort. In het bovendeel van zijn loop, in het zandsteengebied , vormt het bed van deze beek een natuurlijken reuzentrap van zandsteen. Op den hoogsten, oostelijken top (215 M.), waar

Sluiten