Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

besluiten, dat de kiezelleiën in meer dan één niveau alterneerend met diabaas-tuf en diabaas voorkomen, maar de intensieve plooiing gevoegd bij de spaarzame vindplaatsen van vast gesteente veroorloofden mij niet dit met zekerheid uit te maken. Om dezelfde reden waag ik niet met beslistheid te beweren, dat de Radiolariëngesteenten een hoog niveau in het systeem van geplooide lagen innemen, en durf ik slechts zeggen, dat ik dit met waarschijnlijkheid uit mijn waarnemingen meen te mogen afleiden. In dit geheele stelsel van lagen werden alleen organismen aangetroffen in de kiezelleiën en hoornsteenen met Radiolariën, die in de omstreken van N. 'Badau zoo rijk ontwikkeld zijn. Deze Radiolariën zijn naar de onderzoekingen van Jennings Hinde praecretaceïsch, misschien jurassisch, zoodat de ouderdom van de Danau-formatie minstens jurassisch moet zijn.

In dit systeem liggen enkele granietbergen, de Bt. Mënjoekoeng en meer westelijk, reeds buiten het eigenlijk meerengebied, de Bt. Kënepai, die zeer waarschijnlijk als intrusief-massieven moeten worden opgevat. Hiervoor pleit o. a. het toermalijngehalte der granieten en het optreden van echte contactmetamorphe gesteenten, zooals b. v. Andalusiet-hoornfels (verg. pag. 39) bij den Bt. Kënëpai. Deze intrusieve massieven steken nu ver uit boven de diep geërodeerde lagen van de Danau-formatie, waardoor zij eens geheel waren ingehuld, en gedragen zich dus ten opzichte van deze juist als de granietmassieven in Cornwall ten opzichte van de Devonische killas, of als de graniet van Tafelberg bij Cape-Town ten opzichte van de Malmesbury-greywacke- en clay-slates, die in de Cape-b lats tot op het niveau van den zeespiegel door erosie zijn weggevoerd. Als jongste vorming ligt transgredeerend op de oudere vormingen een zandsteen in dikke banken, waarvan de jongste lagen hier en daar klei- en steenkoollagen bevatten, die o. a. nu nog bij den Bt. Sëgërat worden ontgonnen. Deze zandsteen is waarschijnlijk van neogenen ouderdom.

Discordante parallelstructuur maakt waarschijnlijk, dat deze zandsteen althans voor een deel door doorstroomend water is af-

Sluiten