Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Even beneden den mond van de Sëbëroewang-bësar stuit de Kapoewas tegen een dergelijk heuvelrijtje en wordt daardoor gedwongen zich naar WNW om te buigen en dus de strekking der heuvels te volgen. Vier kilometers verder ligt het Dajaksche huis Pagong, bewoond door 15 Kantoek-gezinnen, van waar ik een gfids naar den Bt. Sëtoengoel meenam.

o o

Ruim 8 KM. stroomafwaarts van Kwala-Sébéroewang buigt zich de Kapoewas weder zuidwestwaarts om en stuit dan al spoedig weder tegen een heuvelrij, die uit zwak noord-noordoostwaarts hellende zandsteenbanken bestaat, welke bij Batoe Këling de rivier aan de rechterzijde een steilen rotsoever bezorgen. Dit zandsteenrandje dwingt nu het water weder in oost-zuid oostelijke richting recht op den Boekit Sëtoengoel aan, die, zooals reeds van hier duidelijk te zien is, met den Batoe Këling tot éénzelfde heuvelreeks behoort. Ook verder westwaarts zet zich deze zandsteen nog langs de oevers van de Sei Sëntabai voort, waar er volgens Chaper1) ligniet-lagen in voorkomen. Op geringen afstand van den Bt. Sëtoengoel nadert de Kapoewas weder tot op een afstand van 2V* KM. een stroomopwaarts gelegen punt even beneden de Soengei Sebéroewang, dat er ruim 14 KM. stroomdraad van verwijderd is. Er bestaat tusschen de heuvels door een korte waterverbinding tusschen deze beide punten, de pin tas Marang genaamd; zij is echter slechts bij zeer hoog water bruikbaar.

Bij den Bt. Sëtoengoel herneemt de Kapoewas zijn loop in zuid-zuid-westelijke richting en haar bedding neemt dus weder het karakter van een dwarsclal aan. De Sei. Sëtoengoel roeiden wij voorbij, doch sloegen iets verder het kleine riviertje Angkarin of Sëtoengoel Sëni in, waar wij ons een 50-tal Meters stroomopwaarts te 3 p. m. aan land begaven. Hoewel de top van den Sëtoengoel ter nauwernood een paar kilometers van de rivier zal verwijderd zijn, bleken de moeielijkheden hem te bereiken grooter te zijn dan ik had verwacht. Ongemeen hoog

1) m. Chaper, 5, p. 880.

Sluiten