Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenigen tijd voor den dag van vertrek aan zich te kunnen houden. Ten slotte gelukte het mij een paar, zij het ook slechte boengs te verkrijgen, die ik gedurende den nacht liet breeuwen; ook nam ik twee Bëkatans in dienst, waarvan er één als gids zou 23 Mei. fungeeren. Ik vertrok toen reeds den volgenden dag te 1 p. m. met 5 Maleiers van Poetoes-Sibau, die mij tot hier hadden geroeid, 2 Maleiers van Bënoewa Oedjoeng, 2 Bëkatans uit de Oeloe-Embaloeh, en 2 pradjoerits van Djaweh, dus met mijn jongen Aboe, mijn Chinees en ik te zamen 14 personen. Slechts a force d'argent gelukte het mij, hier zoo spoedig eenige lieden in dienst te nemen. Voor den tocht, die 7 dagen duurde, betaalde ik aan de twee Bëkatans ieder 5Va ringgit, aan alle Maleiers een halve ringgit per dag, voor welke som ik ook de vijf Maleiers uit Bënoewa-Oedjoeng had geëngageerd.

Bënoewa-Oedjoeng is de stapelplaats van de boschproducten, die in de uitgestrekte wouden van de Boven-Embaloeh worden verzameld. Er lagen hier bergen rotan, die door Chineezen werd opgekocht, en via Pontianak naar Singapore werd uitgevoerd. De winst, die de Chineezen met dezen handel behalen, is buitengewoon groot en er gaat voor hen niets verloren, daar ook de stoombootjes op de Kapoewas in Chineesche handen zijn. Terwijl de Dajaks, die de rotan in de bosschen verzamelen, na maanden van moeitevollen arbeid slechts een luttele som van de Chineesche opkoopers erlangen, worden door de Chineezen fabelachtig groote winsten gemaakt. Na clrie maanden inspannenden arbeid kan een Dajak de door hem bijeengebrachte rotan voor 50 tot 75 ringgit verkoopen, terwijl, naar men mij verzekerde, vele Chineezen in West-Borneo en vooral te Singapore verscheidene hondderdduizend gulden 's jaars met den handel in Borneorotan verdienen. Inderdaad ware het te wenschen, dat het stoombootvervoer op de Kapoewas geheel door het Gouvernement werd gemonopoliseerd en dat ondernemende Nederlandsche kooplieden hun aandacht aan den rotanhandel gingen wijden. De gewetenlooze exploitatie van de onbekendheid der Dajaks met de wezenlijke waarde der boschproducten zou dan spoedig een einde nemen.

Sluiten