Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijn tent. Met moeite gelukte het mij met alle instrumenten den hoogen oever te bereiken, waar wij nog meer dan eens door het wassende water gedwongen worden ons verder in het woud op de berghelling terug te trekken.

Mei. In dezen nacht wies de rivier 51/-. Meter en bij het aanbreken van den dag zagen wij den helderen bergstroom van gisteren veranderd in een vuilgeele watermassa, die in razende vaart voorbijstoof, groote massa's hout met zich voerend.

Gelukkig konden wij bij het daglicht constateeren, dat alleen onze nachtrust door het ongeval was bedorven; nu was het hooge water ons zeer welkom, het zou ons vleugels geven. Want peilsnel vlogen wij al spoedig de rivier af, met omzichtigheid de kolossale boomstammen, die het water met zich voerde, vermijdend. Het was, alsof de hand van een toovenaar twee eindeloos lange, met een boschlandschap beschilderde gordijnen langs ons afrolde; zóó zacht en onhoorbaar gleden wij over het water, dat ik haast twijfelde of wij het inderdaad wel waren, die met het water in toomlooze vaart voortschoten. Reeds' te 12.30 bereikten wij Bënoewah Oedjoeng en hadden dus in ons klein vaartuigje heden 54 kilometer in 5 uur afgelegd, dus ruim 10 K.M. per uur. Van de zijrivieren van de Kapoewas is de Embaloeh bekend om de snelheid, waarmede het water in dien stroom nu en dan wast en om de hevigheid harer bandjirs. Verklaard wordt dit verschijnsel door den loop van de Embaloeh. Van zijn bronnen af stroomt deze rivier over een afstand van niet minder dan 105 K.M. bijna zuiver westwaarts in een lengtedal in het Boven-Kapoewas-ketengebergte en blijft daarbij voortdurend in het hooggebergte, waar de regenval zeer aanzienlijk is. Bovendien valt de richting van den bovenloop hier samen met de heerschende richting, waarin de zware onweersbuien zich in den regel bewegen; veelal trekken die namelijk in dit gedeelte van Borneo van West naar Oost. Het gevolg hiervan is, dat de totale watermassa van een zwaar onweer zich nu en dan vereenigen kan in den bovenloop van de Embaloeh. In een betrekkelijk kort dwarsdal stroomt de rivier

Sluiten