Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze gang van bazalt, een olivienrijke plagioklaas-bazalt, rijk aan spherosideriet, vormt aan beide oevers, vooial aan den linkeroever, uitstekende schiereilandjes, terwijl zijn verloop door de rivier door een rij klippen wordt aangeduid. Juist boven dezen bazaltgang, die den stroom een hindernis in den weg legt, heeft de rivier zich door zijdelingsche erosie duidelijk kolkachtig verbreed.

Bij Poelau Lolong ligt op den linkeroever een huis bewoond door Poenan-dajaks. Dit is de hoogste nederzetting aan de Boven-Kapoewas; kort geleden woonden deze Poenans nog iets meer stroomopwaarts bij de uitmonding van de SC1 Era; dat huis is nu verlaten.

Wij overnachtten op het benedeneinde van Poelau Lolong.

17 Juni. Aan beide oevers komen juist boven Poelau Lolong kwartsitische grauwacke-zandsteen, deels fijn conglomeraat en witte kwartsitische zandsteen, voor met O-W. strekking en uiteenloopende helling.

Iets verder volgt hoornsteenachtige kwartsiet en aktinolithhoudende hoornsteen, waarschijnlijk contact-metamorphe gesteenten, gevormd onder den invloed van de grootendeels in serpen'tijn veranderde, veldspaat-arme olivien-noriet, die aan den rechteroever juist tegenover Poelau Tëngkidoe wordt aangetroffen. Boven dit eiland bestaan beide oevers en de klippen in de

rivier uit biotiet-graniet.

Stroomopwaarts aan gene zijde van dit kleine graniet-massief worden de oevers iets hooger en komen op talrijke en dichter bijeen liggende plaatsen vaste gesteenten aan den oever te voorschijn. Het wordt dan ook eerst hier mogelijk de onderlinge ligging en de opeenvolging der gesteenten eenigszins uit het rivierprofiel af te leiden, en in de volgende zinnen zal ik zeer kort daaromtrent zooveel mededeelen als noodig is, om in het vervolg gedurige herhalingen in den tekst overbodig te maken. De bodem bestaat van hier stroomopwaarts uit een systeem van sterk geplooide lagen. De strekking is gemiddeld ONO; zoowel strekking als helling wisselen echter sterk af. De

Sluiten