Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noodzaakt was terug te keeren, en op een vlot van boomstammen de rivier weder af te zakken.

Het geheele rivierbed is bezaaid met puntige scherpe rotsen, waartusschen het water donderend en schuimend voortjaagt. Van de steile oevers steken op enkele plaatsen grillige rotspartijen in den stroom uit, die het vaarwater vernauwen en tot gevaarlijke draaikolken aanleiding geven. De naam goeroeng Dëlapan zou de aanwezigheid van acht stroomversnellingen doen vermoeden, doch in werkelijkheid is het één groote versnelling van bijna 3 KM. lengte, waarin men, zoo men naar de gevaarlijkste plaatsen een verdeeling maakt, even gemakkelijk 5 als b. v. 12 of 15 onderdeelen zou kunnen onderscheiden. Het is noodig bij deze vallen de schuiten geheel te ontladen en alleen de ledige sampans aan lange rotantouwen op te sleepen. Meestal hebben echter de roeiers, vooral de Maleiers, de neiging met het ontladen zoo lang mogelijk te wachten. Zoo ook nu; terwijl ik bezig was zorg te dragen voor het zorgvuldig vervoer mijner instrumenten, beproefden onze bedienden met de geladen kooksampan de benedenste versnellingen op te gaan. Ons trof dra daarop de straf voor hunne vermetelheid. De sampan sloeg vol water, kantelde en nagenoeg al ons keukengereedschap, mijne schoenen, de meeste lampen, een groot deel van onzen voorraad waterdichte zeilen en menig ander moeilijk te ontberen stuk onzer uitrusting verdween in de diepte. Hoewel wat laat, waren nu allen voldoende uit hun dommel van zorgeloosheid wakker geschud, zoodat verder alles goed afliep en wij reeds te 1.30 p. m. weder in de geladen sampans met de vallen achter ons naar Na Boengan koersden. Inderdaad is het in zulke gevallen het best zelf slechts te zorgen voor enkele zaken van de allergrootste beteekenis en verder alles aan de inlanders over te laten. Hebben zij hun zorgeloosheid op zijde gezet, dan is hun voorzichtigheid en nauwkeurigheid zeer groot. Het gedruisch van het water overstemt overigens alle bevelen en herhaalde tusschenkomst van den Europeaan brengt alle inlanders eenigszins in een toestand, dien de Javaansche bediende met

Sluiten