Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarnamen; ook hier heerscht kiezel-lei, zandsteen, kwartsconglomeraat en breccie, terwijl ook enkele stukken diabaas werden aangetroffen. De Poenoe is een zeer waterrijke, snelstroomende rivier met sterk verval en lastige riams, zelfs reeds dicht bij haar monding.

Des nachts viel veel regen; de koelies, die op de rolsteenbank overnachtten, waren midden in den nacht genoodzaakt ijlings naar de vaartuigen of naar den hoogeren oever te vluchten. Des morgens was de rolsteenbank nagenoeg geheel door het water bedekt.

26 juni. Xe 7.30 werd opgebroken. Het rivierbed boven Na Poenoe is vrij diep ingesneden in bijna geheel begroeide rotsen, die aanvankelijk uit kiezellei, iets hooger uit veranderden diabaas en gesilificeerde diabaas-tuf bestaan. Te 8 a. m. werd de goeroeng Bakang bereikt. Hier is het, dat zich in een der laatste maanden van het jaar 1825 een drama afspeelde, dat een droevige vermaardheid in de ontdekkingsgeschiedenis van Borneo heeft gekregen. De onversaagde Georg Müller, op zijn tocht van Koetei langs de Mahakkam uit het brongebied van die rivier over de waterscheiding tot hier doorgedrongen, werd toen bij het passeeren van den goeroeng Bakang door de Pënihin-Dajaks vermoord en met hem al zijn metgezellen met uitzondering van drie Javanen *).

Betere plaats dan deze had men moeielijk voor het schelmstuk kunnen kiezen"). Woest schieten de bruisende golven der

1) Door de inboorlingen, ook door de Kajans, wordt stellig verzekerd, dat G. Müller hier is vermoord. Wel is dit feit, strikt genomen, niet bewezen, maar uit de eenstemmige getuigenis der inlanders in verband met hetgeen daaromtrent reeds bekend was geworden, mag men wel aannemen, dat hoogstwaarschijnlijk de moord bij den goeroeng Bakang heeft plaats gehad.

Er bestaat een uitgebreide litteratuur over den moord op G. Müller. Raadpleging van J. Hageman. Iets over den dood van George Müller, Tijdschrift voor Ind. Taal- Landen Volkenkunde III, Pag. 487, 1855 en van Veth, Borneo's Westerafdeeling II, Hoofdstuk VII, kan daaromtrent een nagenoeg volledig overzicht geven.

2) PI. XXX geeft een naar een photographie geteekend beeld van dezen goeroeng, stroomopwaarts gezien. De ochtendnevel hangt boven het water.

Sluiten