Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

water achter de hindernissen van den Goeroeng Roeroei opgestuwd wordt, en daardoor blijft hier telkens een groot gedeelte van de schuifsteenen, die de rivier afvoerde, liggen en zijn in de stroomwijdte rolsteenbanken en in het midden een groote rolsteenbank, Poelau Daroe, ontstaan. Een klein gedeelte van Poelau Daroe is begroeid; bij hoog water overstroomt het echter geheel, en de rivier zal hier dan den indruk van een meer moeten maken. Boven P. Daroe buigt zich de rivier scherp om en er volgt een lang recht gedeelte, bekend als de rantau pandjang1), waar het water kalm en diep is en rotsen bijna niet te voorschijn komen. De bodem schijnt in hoofdzaak uit kleilei, zandsteen en kwartsiet te bestaan.

Boven Na Ranai is het rivierbed weder rijker aan rotspartijen,

en het is hier ingesneden in geplooide lagen van zandsteen, die op de meeste plaatsen kooldeeltjes bevatten, terwijl er ook ondeteimineerbare schelpafdrukken in worden gevonden. Op één plaats komen aan den linkeroever dikke banken van een korrelig kristallijnen kalksteen voor, waarin mikroskopische overblijfselen van organismen te herkennen, maar niet met zekerheid te determineeren zijn. Ik meen, dat de kalksteen discordant op de lei en kwartsiet ligt,

doch concordant ten opzichte van den zandsteen, die iets hooger weder aan den tegenovergestelden oever voor den dag komt,

doch het profiel is te onduidelijk, om dit punt met zekerheid te kunnen uitmaken. De bovengenoemde zandsteen ) met muscovietblaadjes en kooldeeltjes blijft het heerschende gesteente tot 600 M. beneden de Loengoe-rivier, waar weder gesteenten van het Poelau-Mélaioe-type te voorschijn komen. Bij een fraaie rotsgroep van dit gesteente aan den rechteroever even boven Na Loengoe sloegen wij ons bivouac op, na op dezen dag ruim

ioVa KM. afgelegd te hebben.

Wij vertrokken te 8.45 a. m. Even beneden den Goeroeng 28 juni. Bénalau of Alau, */, KM. boven Na Loengoe, wordt het Poelau-

1) Rantau Pandjang (Mal.) beteekent: een lang, recht gedeelte van een rivier.

2) Op de kaarten is deze zandsteen tot de cretacéische formatie gerekend.

Sluiten