Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weder eenige sampans met rijst vooruitgezonden om een bivouac in gereedheid te laten brengen bij de Pangkalan Mahakkam 1).

Des morgens roeide ik een eindweegs de Boengan op, wier 29 Junibed tot het hoogste door mij bereikte punt, 2 KM. boven Na. Boelit, in zandsteen is ingesneden. De rolsteenbanken in de Boengan boven Na. Boelit zijn, evenals die van de Boelit zelve, rijk aan vulkanische gesteenten; bij beiden merkte ik op rhyolith-breccie, gestreepte rhyolith, fijne witte rhyolith-tuf en daciet. In de Boengan komen echter glasgesteenten, perliet, peksteen en obsidiaan slechts als kleine sterk gerolde steentjes voor, terwijl in de Boelit reeds dicht bij haar mond deze gesteenten door talrijke schuifsteenen zijn vertegenwoordigd. Daarentegen komt een fraaie hoornblende-andesiet met groote, zwarte, lineair-parallel gerangschikte hoornblende-kristallen in een roodachtig grijze grondmassa in blokken, die veelal tot o. 1 M groot zijn, zeei veelvuldig in de Boengan voor, terwijl dit gesteente in de Boelit tot de zeldzaamheden behoort. In de rolsteenbanken van de Boengan merkte ik op, dat de grootste schuifsteenen in de rolsteenbanken somtijds in situ gevormde kolkgaten bezitten, waaruit volgt, dat zij reeds zeer lang op dezelfde plaats moeten

hebben gelegen.

Daar de grootste moeielijkheden nu achter ons lagen en het vervoer van de sterk verminderde proviand niet meer zooveel booten eischte, werd van hier het hoofd Kam Lassa met zijn 21 man terug gezonden. Bij zijn vertrek kocht ik van hem zijn soempitan met den bijbehoorenden koker met vergiftigde pijlen, een prachtig wapen, waarmede hij eenige kleine dieren voor mij schoot met een juistheid, die gelijkelijk van de deugdelijkheid van het wapen als van zijn eigen behendigheid getuigde.

Eenige tijdelijk aan de Boengan gevestigde Boekats brachten heden een bezoek aan ons kamp. De vrouwen dragen hunne

1) Pangkalan Mahakkam, plaats waar de Boelit ophoudt bevaarbaar te zijn en het voet¬

pad naar de Oeloe-Mahakkam begint.

Sluiten