Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het woud, dat den berg omgeeft. Deze holen worden door tal van vledermuizen bewoond en de bodem is met een dikke laag sterk riekende, poederachtige guano bedekt. De kleine spleten in de wanden herbergen talrijke zwaluw- en bijennesten.

De kalksteenbanken van den Liang Boeboek staan vertikaal met een NW—ZO strekking, concordant met de aan weerszijden optredende lagen van het Poelau-Mélaioe-type.

Even boven Liang Mahang stroomt de Boelit door een smal kanaal tusschen zeer hooge rotsen, die uit geserpentiniseerden, olivien-houdenden augiet-porphyriet bestaan. Hoewel de stroomsnelheid in dit rotskanaal buitengewoon groot is, levert het passeeren bij behoorlijke lokaalkennis geen gevaar op. Op geringen afstand van den linkeroever staan hier weder twee kalkpieken, die zeer veel op elkaar gelijken en aan welke ik daarom den naam „Tweelingen" gaf. Te 5 p. m. bereikte ik een geschikte plaats om het nachtbivouac op te slaan, schuin tegenover den grooten kalkberg Liang Bara (528 M.) op 7 K.M. afstand van Na. Boelit.

1 juli. Des morgens ging ik weder stroomaf om de rotsholen van den Liang Boeboek en den Liang Mahang verder te onderzoeken, waaromtrent hierboven reeds iets is medegedeeld. Ik ontmoette daar de andere leden van mijn reisgezelschap, die ook op weg waren naar het bivouac bij Liang Bara. Ik vernam van de Kajans, dat alle kalksteenpieken in het Boelit-dal onbeklimbaar zijn, met uitzondering van de meest westelijk gelegene, de Liang Kaoeng, bij welke van uit het dal van de Loengoe het bestijgen mogelijk moet zijn.

a juli. In den loop van den namiddag bezocht ik met Nieuwenhuis den tweetoppigen Liang Bara. Bij ons bivouac staken wij de rivier over en daarna ging het pad, dat wij door het bosch lieten kappen, terstond bergop en dan in. zuidoostelijke richting over steile kalkwanden naar boven. Het gelukte ons het zadel tusschen de twee toppen 125 M. boven de rivier te bereiken en van daar den top nog een eindweegs te beklimmen, waar eindelijk loodrechte wanden den verderen toegang beletten. Uit een geologisch oogpunt is de Liang Bara zeer instruktief, daar hij het verband

Sluiten