Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezocht ons weder en, verteederd door onze vriendelijke bejegening, stond hij toe dat wij de Boelit een eindweegs zouden opgaan, doch verzocht mij geen steenen mede te nemen. Het pad is bijna voortdurend een djalan ajer, d. w. z. dat men door het water der rivier moet loopen. Op enkele plaatsen is zandsteen het vaste gesteente, doch op de meeste plaatsen ligt het bed geheel vol met rotsblokken van vulkanische gesteenten en komt geen vast gesteente voor den dag. Op den linkeroever staan uiterst primitieve pondokken, waar deze Boengans vroeger verblijf hielden.

10 juli. Te a m brak ik op met Na. Boewang aan de Leja-rivier als bestemming voor heden. Het pacl voert aanvankelijk door de Banjoe nu eens over de koppen der nagenoeg vertikaal staande zandsteenbanken, dan weder door diepe waterkolken, die tusschen de rotsen zijn blijven staan. De heerschende strekking der zandsteenbanken is O 35 N, de helling is aanvankelijk ongeveer 8o° naar het Zuidoosten, doch neemt af, naarmate men zich van Na. Banjoe verwijdert. Met dezen zandsteen wisselen kleisteen en hier en daar ook conglomeraatlagen af. Ons pad voerde heden over eèn der noordelijke uitloopers van den Bt. Tërata en ik verwachtte daarom, hier onverplaatste vulkanische gesteenten te zullen vinden. In mijn verwachting werd ik niet teleurgesteld, want reeds 3/4 K. M. boven Na. Banjoe stuitten wij in het rivierbed op een groote ophooping van rotsblokken van glimmerandesiet, die afkomstig bleken te zijn van een stroom van glimmerandesiet, die zwak dalwaarts hellend, discordant op zandigen kleisteen liggend, aan den linkeroever wordt aangetroffen. Aan de grens der beide gesteenten vertoont de kleisteen geen sporen van contact-metamorphose.

W ij verlieten de Banjoe een eindweegs verder, waar een steil pad op eenigen afstand van den linkeroever naar de hoogte voert. Op 450 M. hoogte doorsnijdt het pad een bronbeekje van de Banjoe, dat hier als een fraaie cascade over dikke, ongeveer 250 zuidwaarts hellende banken van arkose-achtigen grauwacke-zandsteen naar be-

O O

neden schiet. Spoedig bereikten wij de Banjoe weder, welke al

Sluiten