Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar reeds hier het uitzicht niet te wenschen overliet. Wij stonden hier op een nauwelijks 1—3 Meter breeden, begroeiden kam, die naar het Westen grenst aan het diepe ketelvormige dal, dat ik reeds van den Bt. Nopin had waargenomen, waarin een rechterzijtak van de Abang Bësar ontspringt, terwijl naar het Oosten insgelijks zeer steile hellingen ons scheidden van het dal van een zijriviertje van de Pénaneh. De geheele Bt. Lëkoedjan bestaat klaarblijkelijk uit daciet, die rust op grauwacke-zandsteen en arkose, welke formatie, door het vulkanische materiaal voor erosie beschermd, hier zeer hoog, minstens tot 930 M. hoogte, wordt aangetroffen. Ik geloof niet, dat men in het reusachtige westwaarts geopende keteldal van den Bt. Lëkoedjan een ingestorten krater moet zien ; de erosie heeft reeds te groote vorderingen gemaakt dan dat men zou kunnen onderscheiden, welk deel van het relief oorspronkelijk aan den vulkaan toekwam en welk deel later door vernieling is ontstaan. Men mag deze vulkanische bergen, zooals bijv. de Lëkoedjan, de Térata enz. geen vulkanen, maar hoogstens vulkaanruïnes noemen. Zoo ik een parallel wilde trekken, dan zou ik kunnen zeggen, dat de erosie en denudatie in dit gebied minstens even ver of nog iets verder is voortgeschreden dan in het Habichtswald bij Kassei, waar het ook niet meer mogelijk is met zekerheid de plaatsen aan te wijzen, waar eens de kraters der vulkanen zich bevonden.

Het panorama van den Bt. Lëkoedjan is zeer veelomvattend. Aan de ééne zijde zweeft de blik tot in het verre verschiet over de schijnbaar niet sterk geaccidenteerde hoogvlakte van de Boven-Mahakkam, welk panorama als het ware in tweeën gedeeld wordt door den op geringen afstand op den voorgrond gelegenen Bt. Pénaneh, die, naar het zeggen van mijn gids, bij alle Dajaks pan tang is. In zijn geheelen bouw en wijze van optreden in het landschap gelijkt de Bt. Pënaneh zoozeer op de andere vulkanische gebergten, dat ik niet aarzel te onderstellen , dat ook de Bt. Pénaneh uit vulkanische gesteenten zal zijn opgebouwd. Ook in het verschiet achter den Bt. Pénaneh in Oost-noord-oostelijke richting verrijzen in de Mahakkamstreek nog

Sluiten