Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tal dalen niet waarnemen. De vorm der bergen is in tegendeel een zeer afwisselende. Nu eens, zooals in de westelijke helft, heerscht het type van tafelbergen en heeft men te doen met een sterk geërodeerd en door het water in stukken gedeeld plateauland, dan weder, zooals in de oostelijke helft, volgen bont dooreen min of meer geïsoleerde bergen dikwijls van zeer imposanten of grilligen vorm, door lager heuvelland verbonden. Dit is het vulkanische Müllergebergte.

Ik acht het waarschijnlijk, dat de middenstrook, de BovenKapoewas-laagvlakte een éénzijdig gezonken gebied (zie de doorsneden AA' en BB'), voorstelt. De noordelijke grens van de gezonken schol wordt aangegeven door de abrupte helling, waarmede het Boven-Kapoewas-ketengebergte uit de vlakte oprijst. Een of meer verschuivingen van het zelfde type begrenzen de middenstrook aan hare zuidzijde , maar deze grens is op de meeste plaatsen bedekt door de vulkanische produkten, die stellig ten deele juist door het ontstaan der verschuivingspleten gelegenheid hebben gekregen de oppervlakte der aarde te bereiken.

Omtrent den geologischen bouw der drie genoemde afdeelingen van het Boven-Kapoewas-gebied valt het volgende op te merken :

1. Het Boven-Kapoewas-ketengebergte.

Dit gebergte werd door mij onderzocht in het stroomgebied van de Embaloeh. Het bestaat daar uit een systeem van met elkander afwisselende lagen van phyllitische kleilei, schrijflei, zandsteen, kwartsiet en grauwackelei, die zeer sterk door bergdruk geplooid en gevouwen zijn. De heerschende strekking is gemiddeld O—W tot O 5 Z—W 5 N , terwijl de lagen steeds sterke hellingen vertoonen en veelal vertikaal staan. Karakteristiek is het groot aantal kwartsgangen en kwartsaderen, die in allerlei richtingen deze gesteenten doorzetten. Dat ook meer oostelijk het Boven-Kapoewas-ketengebergte denzelfden geologischen bouw bezit, mag worden afgeleid uit de gesteenten , door Büttiicofer in Juni 1894 in het stroombed van de Sibau o. a.

Sluiten