Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29 Maart aan den boschrand mijn bivouac op :). Van daar had ik een heerlijk uitzicht naar de ééne zijde op het huis en de Biroe-heuvelreeks, die zich daarachter aan den noordelijken horizon verhief (zie plaat XXXIV), naar de andere zijde op welige rijstvelden, die op de heuvels aan de overzijde van de Bëdoengan waren aangelegd.

O O

Omgekeerd bieden de ladangs op die heuvels een zeer fraai kijkje op den Bt. Rajoen zelf, en wel op de steilte, waarmede deze berg aan de noordwestzijde eindigt. Het huis Loengang Bëdoengan en de daarbij versch aangelegde ladangs waarop verspreid groote rotsblokken liggen, ziet men van daar op den voorgrond in de diepte (zie plaat XXXV). Alleen het groepje hooge boomen dicht bij den top van den Rajoen is maagdelijk woud, het overige gedeelte van het bosch is vroeger reeds voor ladangs gebruikt.

Den 400 Meter hoogen westelijken top van den Bt. Rajoen besteeg ik van hier langs een zeer steil en glibberig pad. Langs deze steilte komt voortdurend vast gesteente voor den dag, waardoor ik in staat werd gesteld het op kaart VIII wedergegeven profiel E te construeeren. Aan den voet vindt men fijne tufbreccie (1). Daarop volgen verscheidene banken van een zeer grove tufbreccie (2—4), waarin zooveel stukken kalksteen voorkomen, dat het gesteente in hoofdzaak uit deze stukken bestaat, verbonden door een tuf-cement. De rotsblokken, die op de ladang aan den voet van den Rajoen verspreid liggen, bestaan uit deze grove breccie. Hoewel de kalksteen niet geheel structuurloos is, is het toch niet moeren gfelukken er determineerbare

' O O

fossielen in te vinden. Op deze breccie rust kiezellei en fijn verkiezelde tuf (5, 6 en 7), terwijl bij den top weder fijne tufbreccie (8) wordt aangetroffen, overeenkomende met die, welke in de bovenste der in het bed der Bëdoengan blootgelegde rotslagen voorkomt.

1) Dit huis is pas gebouwd en nog niet op de topographische kaart aangegeven 5 het op de kaart met den naam Bëdoengan aangegeven huis is verlaten en de bewoners hebben zich in dit nieuwe huis aan den tegenovergestelden oever gevestigd.

Sluiten