Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwarts voor; de habitus van den porphyriet is hier, zooals trouwens overal in het door mij bereisde deel van het Embahoedal, andesitisch. Beneden Goeroeng Toentoen schijnt het graniet nergens meer voor den dag te komen. Even beneden de kampong Oelak volgt de belangrijkste hindernis voor de communicatie te water in de Embahoe, de beruchte Goeroeng Oelak, waar ieder jaar vaartuigen verongelukken. Bij deze stroomversnelling' is het stroombed van de Embahoe over een afstand van 100 Meter op grillige wijze versmald en versperd door rotsen van amphibool-porphyriet van andesitischen habitus, die te gelijkertijd een verdeeling in horizontale banken en, hoewel onduidelijk, in vertikale zuilen vertoont. De hoogte van de Goeroeng Oelak is ongeveer i M. en het is noodig de vaartuigen hier geheel te ontladen en de goederen een eindweegs langs den oever tot beneden de riam te dragen. In verband met de groote uitgestrektheid van het terrein, dat bij de kampong Oelak door porphyriet wordt ingenomen, acht ik het waarschijnlijk, dat men hier te doen heeft met een stroom van andesitischen porphyriet, waarin de Embahoe haar bed heeft moeten graven. Even beneden Goeroeng Oelak treedt aan den linkeroever een harde witte, kaolienrijke, arkose-achtige kwartszandsteen op, die, met conglomeraatachtige banken afwisselend, tot beneden de Goeroeng Soenai het heerschende gesteente is. In de rotsen in laatstgenoemde goeroeng ziet men den witten, kaolienrijken zandsteen in dikke ongestoorde banken zwak noordwaarts hellen. Zonder twijfel hebben wij hier met een jonge, waarschijnlijk tertiaire formatie te doen, die is afgezet, nadat de praecretaceïsche lagen waren geplooid en het graniet door bergdruk gneisachtig was geworden.

De gegevens waren echter te onvoldoende om met zekerheid

O O

te kunnen constateeren of deze zandsteen jonger of ouder is dan de porphyriet. In de goeroeng Pélai, de laatste noordelijkste stroomversnelling in de Embahoe, bestaan de rotsen in het stroombed weder uit andesitischen biotiet-amphibool-porphyriet. Ik bezocht hier aan den linkeroever een Chineesche goudwas-

Sluiten