Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In tegenstelling met de hooge veenen in gematigde luchtstreken , die in hoofdzaak uit een beperkt aantal soorten van struiken en uit veenmos zijn ontstaan, zijn het in dit tropische hooge veen voornamelijk boomen, die de bouwstoffen voor het veen hebben opgeleverd. Deze vallei, en eveneens een aanzienlijk deel van het Madi-plateau meer oostwaarts, wateren naar de Tëbaoeng af en inderdaad is dit terrein het hoofdbrongebied van die rivier. De bruinachtig gele kleur van het water in de Tëbaoeng werd mij nu duidelijk; zij is die van het bruinachtiggeel gekleurde veenwater, dat van het Madi-plateau afvloeit. Het pad is in dit terrein moeielijk te volgen en dit wordt er niet beter op, waar meer zuidwaarts de bodem bezaaid is met een groot aantal rotsblokken. Te 1.30 p. m. verklaarde Wangsa Patti, wiens gang reeds geruimen tijd weifelend was geworden,

dat hij van het pad was afgedwaald, waarop wij bij een beekje halt maakten, en de goederen op een redelijk droog plekje werden bijeengezet. In verschillende richtingen werden nu pogingen aangewend om het verloren pad terug te vinden, doch zonder resultaat, zoodat wij genoodzaakt waren in het moerasbosch te overnachten.

Op dezen als een spons met water verzadigden bodem was 20 Sept. het nachtverblijf vooral voor de koelies weinig aangenaam, niet het minst toen een groot deel van den nacht een flinke regen er voor zorgde, al wat nog niet doornat was goed te besproeien. De temperatuur daalde des nachts tot 17.5 en de groote vochtigheid deed reeds bij dezen stand van den thermometer een gewaarwording van onaangename kilheid ontstaan, zoodat wij allen weder naar beweging verlangden en reeds te a. m. uitrukten. Ik besloot nu op het kompas gaande, in een richting naar het Zuiden een pad te laten maken, omdat ik begreep in ieder geval in die richting den kam van het Madi-gebergte te moeten bereiken, waar wij zeer waarschijnlijk gelegenheid zouden hebben ons te oriënteeren.

Het terrein bestaat hier deels uit losliggende zandsteenblokken, deels uit vasten zandsteen, die zeer sterk gekliefd en

Sluiten