Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Europeaan volbracht en tot voor korten tijd waren voor Europeanen aan deze reis gevaren verbonden, omdat aan de Batang Moeroeng zich een pretendent-sultan van Bandjermassin, Goesti Mat Sëman, had gevestigd, die, toen zijn aanspraken niet door het Nederlandsche gouvernement waren erkend, met zijn volgelingen daarheen was uitgeweken. Deze vormde daar een het Nederlandsch bestuur vijandig gezinde partij. Rassah deelde mij mede, dat de pretendent-sultan kort geleden was gestorven en dat de vijandelijke gezindheid der Maleische bevolking aan de Batang Moeroeng zoozeer was verminderd, dat hij mij durfde guarandeeren mij veilig te Moeara Teweh te zullen brengen. Hij zelf had kort geleden dien tocht heen en terug zonder moeielijkheden volbracht. De geographische gesteldheid van dit gedeelte van Centraal-Borneo is, wat het stroomgebied van de Mëlawi betreft, door de topographische opname bekend geworden, terwijl omtrent het stroomgebied van de Batang Moeroeng boven Moeara Teweh onze wetenschap niet verder dan tot Na. Djaloi reikt. Na. Djaloi is het hoogst gelegen punt aari de Batang Moeroeng, dat de overste Henrici in 1833 bereikte en na hem is geen enkel Europeaan hier nogmaals zoo ver in het binnenland doorgedrongen. Van de streek tusschen Na. Djaloi en de waterscheiding tusschen de Mëlawi en de Batang Moeroeng gaat onze kennis niet verder dan de ons door inlanders daaromtrent verstrekte inlichtingen.

Geologisch is dit geheele terrein volledig terra incognita en ik bevond mij dan ook in tweestrijd of ik aan mijn oorspronkelijk plan tot een doortocht in zuidelijke richting zou vasthouden, of den door Rassah mij geschetsten tocht oostwaarts zou ondernemen. Zooals ik echter reeds vroeger mededeelde, meende ik uit den algemeenen geologischen bouw van Borneo te mogen opmaken, dat een reis in west-oostelijke richting door geologisch over groote afstanden gelijkblijvende terreinen zou moeten voeren, in welke meening ik door de omstandigheid werd versterkt, dat ik langs de Mëlawi tot nu toe, zoowel als vast gesteente, als in de rolsteenbanken, uitsluitend zandsteen en kleisteen had aan-

Sluiten