Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijde van den Bt. Damar in het stroomgebied van de Mëntatai en de Ella, schijnt de bouw van dit grensgebergte meer gecompliceerd te zijn. De zandsteen schijnt daar eene geringere rol te spelen en gesteenten uit de groep der contact-kwartsieten (hornfels) hebben daar een belangrijk aandeel aan den bouw van den bodem. Het overzicht, dat ik nu over het Raja-gebergte verkreeg, verschafte mij de overtuiging, dat, zoo er een streek in Nederlandsch Borneo is, die op zoologisch en botanisch gebied nog rijke en wellicht onverwachte schatten bevat, het stellig deze moet zijn. Immers is door de onderzoekingen van Büttikofer in Nederlandsch Borneo en van Hose *) in Sarawak gebleken, dat de lage terreinen en het heuvelland betrekkelijk weinig nog onbekende vormen opleveren, dat echter het bergland van Borneo, op de enkele plaatsen waar het onderzocht is, een uiterst dankbaar terrein voor den zoöloog blijkt te zijn. Maar daarvoor moet men een flinke hoogte bereiken, liefst meer dan 1500 Meter en moet het terrein, dat zich zoo hoog verheft, niet te klein van omvang zijn. Aan al die eischen voldoet het Raja-gebied en, in West-Borneo althans, ook het Raja-gebied alleen. Zooals reeds zooeven werd opgemerkt, hellen de Raja en de naburige bergtoppen van het grensgebergte zeer steil naar het Zuiden en zoo ziet men van den Raja tegen de nagenoeg loodrechte bastions, die het zuidelijk uiteinde van den Kait Boeran en den Pintoe Bënoewang vormen. Maar naar het Noorden loopen al die bergen zeer geleidelijk af en de bergtoppen zijn onderling door breede glooiingen verbonden, zoodat er in dit gebied uitgestrekte, deels zwak glooiiende, deels zeer geaccidenteerde terreinen voorkomen, waarvan de hoogte tusschen 1400 en 2000 Meter in ligt. Hierbij komt nog, dat, waar de bodembouw, zooals hier, nog al variatie (zandsteen, graniet en porphyriet) vertoont, stellig ook een rijke en veelzijdige flora mag verwacht worden. Moeielijk bereikbaar voor een goed uitgeruste expeditie is het Raja-gebergte evenmin, zoodat alles hier

1) Ch. Hose. 2S, P- I93i

Sluiten