Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kende plaats voor een nachtverblijf, en daar mijne dragers zeer ver waren achter gebleven, besloot ik voor heden niet verder dan tot dat punt te gaan.

Even na zonsopgang gingen wij weder op marsch, aan van- « October. kelijk door een zwak golvend, boschrijk terrein, dat ons te 7 a. m. aan de Mëroeboei Këtjil bracht; aan gene zijde van dit riviertje stijgt het pad al spoedig in zuid-oostelijke en oostelijke richting en voerde ons over den kam van een 334 M. hoogen zandsteenheuvel. Aan de andere zijde van dien heuvel ligt het dal van de Këpingoei, een linkerzijtak van de Toendoek of Tondok, die, zooals wij reeds vroeger zagen, in de Lëkawai uitmondt. In noord-oostelijke richting afdalend, bereikten wij te 8 a. m. de Këpingoei zelve, juist boven de plaats waar de Pëlatti zich met haar vereenigt. Het vaste gesteente in de Këpingoei is fijne, grijze, kleihoudende zandsteen, waarop een grovere, rullere zandsteen met zeer onduidelijke steenkernen van schelpen rust. Deze gesteenten liggen hier nagenoeg horizontaal, zwak noordwaarts hellend. Aan gene zijde van de Këpingoei stijgt het pad verder geleidelijk door zandsteenterrein tot 504 M. hoogte, waar wij kort na elkander eenige zijtakjes van de Këpingoei doorsnijden. Ook daar is het vaste gesteente nog zandsteen, doch aan de oppervlakte van den bodem liggen hier reeds losse blokken van biotiet- en augiethoudenden amphibool-porphyriet, die van den Bt. Lëmoekoet afkomstig zijn. Het pad voerde ons nu op 770 M. hoogte langs de steile zuidelijke helling van den Bt. Lëmoekoet, wiens top echter links,

dus ten Noorden van ons pad, blijft liggen. Zoodra men den Lëmoekoet gepasseerd is, gaat het pad eerst oostwaarts en daarna noordwaarts glooiiend af. Te 12 uren zagen wij het dal van de Tondok rechts diep beneden ons en, nu weder langs een zandsteenbodem afdalend, bereikten wij te 12.45 de Tondok zelve.1)

1) Mijne begeleiders zeiden mij, dat dit riviertje een rechterzijtak van de Mënkoetoei was en noemden het de Mënkoetoei Kanan, doch ik heb de gegevens van de topografische kaart gevolgd, waar dit riviertje als de oorsprong van de Tondok, die evenwel meer stroomafwaarts Toendoek genaamd wordt, is aangegeven.

Sluiten