Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zandsteenbanken in het afwisselend uit zandsteen en kleisteen bestaande complex van zeer zwak noordwaarts hellende lagen, waaruit, zooals bij de afdaling naar het Tëmangooi-dal zonneklaar bleek, het geheele grensgebergte hier is opgebouwd. Gedurende de afdaling kruisten wij op één plaats het spoor van een wervelwind. In het woud was eene naar schatting 40 M. breede strook ontstaan, waarbinnen alle boomen ter aarde geveld en op de zonderlingste wijze dooreengeworpen waren. Stammen van meer dan 2 M. middellijn waren dicht bij den grond van hun voetstuk gedraaid en bij de breuk in lange vezels uiteen gerafeld. Ik vermeld dit verschijnsel, omdat ik zelf in Borneo nimmer wind opmerkte sterk genoeg om ook zelfs een klein deel van zulk een verwoesting te hebben kunnen aanrichten, terwijl daarentegen Schwaner :), in zijn bekend reisverhaal, van stormvlagen gewaagt, waardoor zware woudreuzen werden afgebroken of ontworteld. Uit hetgeen ik later van vertrouwbare inlanders vernam, schijnen inderdaad in Borneo's Zuiderafdeeling tot aan het grensgebergte, in de maanden November en December, buien met korte doch zeer hevige stormvlagen niet zeldzaam te zijn en ik zelf heb gedurende de laatste dagen van mijn verblijf in Zuid-Borneo inderdaad eenige onweders, waarmede de west-moesson haar intrede deed, ondervonden, welke van zeer hevige windstooten vergezeld gingen.

Kort is de afstand, die de kamhoogte van het grensgebergte van de rivier Tëmangooi scheidt; reeds na anderhalf uur gaans te 11.50 stond ik aan de pangkalan en vond iets meer stroomopwaarts op den rechteroever de lieden, die ik uit Na. Mëroeboei had vooruitgezonden 2). Er waren er slechts vijf, daar de overigen reeds vijf dagen geleden met een klein schuitje, dat ze hier hadden gevonden, de rivier waren afgezakt om te trachten bij de eerste nederzettingf Toembanp; Habangooi aan de Samba-

O o O

1) Borneo II, p. 127.

2) De negen Dajaks van Boentoet-riam, die mij hadden vergezeld, wenscliten onmiddellijk verder te gaan. Zij ontvingen volgens onze afspraak ieder ƒ 5.— en hun hoofd 5 dollar, terwijl ik hun bovendien nog eenige kleine geschenken bij hun vertrek medegaf.

Sluiten