Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun verblijf gekozen. Met het bouwen van de sampan waren zij nog lang niet gereed; wel hadden zij een zwaren boom geveld en wel begon uit het uitgekozen stamstuk reeds de vorm van de sampan voor den dag te komen, maar het bleek mij al spoedig, dat het werk niet zoo vlot ging als mijn lieden mij hadden voorgespiegeld en dat ik nog verscheidene dagen zou moeten wachten, eer dit schuitje van stapel zou loopen. Ik liet nu een kleine pondok voor mij naast de groote bouwen, in geduldige afachting of* de vaartuigen van de Samba-rivier of wel ons eigen bouwwerk bestemd zou zijn, mij uit Midden-Borneo weder zeewaarts te voeren. Bij de kleine tochtjes, die ik in de omstreken ondernam, bemerkte ik dat deze streek zeer wildrijk is. Ik vond aan den voet van de steilte van het grensgebergte, een paar kilometer westelijk van mijn bivouac, een poel waarvan de omgeving in verschillende richtingen diep gevoord was door rhinoceros-sporen, die hier klaarblijkelijk een bad- en drinkplaats hadden. De rhinoceros-sporen lieten zich door het dichtste woud als duidelijke, goed gebaande, hoewel zeer modderige paden vervolgen, waarin alle planten en lage struiken waren platgetrapt. Een nacht legde ik mij bij dezen poel in hinderlaag en toen zich na eenige uren wachtens een groot hert met een voor het Borneo-hert zeer zwaar ontwikkeld gewei vertoonde, kon ik de verzoeking niet weerstaan het te schieten en bedierf hierdoor waarschijnlijk de kans om den schuwen rhinoceros onder schot te krijgen. In ieder geval vertoonde er zich den geheelen nacht geen.

October. Op 15 October kwamen mijne koelies van Toembang Habangooi aan, doch zij brachtten slechts één sampan van kleine afmeting mede, geheel onvoldoende om er al mijn goederen in te bergen. Daar ik echter inzag, dat bij langer vertoeven ons bivouac spoedig een „starvation camp" zou dreigen te worden en ik bovendien van mijn lieden vernam, dat aan de Samba rijstgebrek heerschte, besloot ik mijne persoonlijke behoeften tot een minimum te reduceeren en te trachten mij althans een tijdlang met het kleine schuitje te redden. Ik zond tien koelies met al wat gemist kon worden naar Mêroeboei terug met last

Sluiten