Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarschijnlijk contact-gesteenten zijn en eindelijk eenige variëteiten van diabaas en diabaas-porphyriet. De Habangooi ontspringt op den Bt. Banjang pali, terwijl een belangrijke linkerzijrivier ontspringt op den Boekit Moehoet, welke beig aan de andere zijde afwatert naar de Bérahooi. De Habangooi is een vrij belangrijke verkeersweg naar het stroomgebied van de Kahajan; daartoe volgt men de Habangooi drie dagreizen stroomopwaarts, waarna een landweg in korten tijd naar de Lëbojoe, een zijrivier van de Bërahooi, voert. Van de OeloeBërahooi voert weder een korte landweg naar de Dangooi, een zijtakje van de Boven-Kahajan. Hooger op aan de Habangooi liggen nog twee Dajaksche huizen, de meest bergwaarts gelegene nederzettingen in het geheele stroomgebied van de Samba.

Vroeger, tusschen 1845 en 1880, was, naar ik vernam, het bergland in het brongebied van de Samba en haar voornaamste affluenten veel dichter bewoond, doch de herhaalde moord- en rooftochten der Poenans maakten het bestaan der Ot-Danoms zoo onzeker, dat zij zich hoe langer hoe meer uit het bergland terugtrokken, zoodat ten slotte omstreeks 1880 aan de geheele Boven-Samba tot Toembang Bërahooi geen vaste nederzettingen meer werden gevonden. Na dien tijd is door den invloed x an het Nederlandsch Bestuur de driestheid der Poenans verminderd en hebben de Ot-Danoms weder een gedeelte van het verlaten terrein herwonnen. Dit strookt geheel met hetgeen door Schwaner in 1847 en door Michielsen J) in 1880 omtrent de Samba werd medegedeeld. Schwaner noemt aan de Bëjoekoi, waarmede dezelfde rivier wordt bedoeld, die door mij Mënjoekoei is genoemd, vijf kampongs, en aan de Riang, volgens Schwaner een rechterzijtak van de Samba, die nog meer sti oomopwaarts dan de Mënjoekoei is gelegen, één kampong. Die beide rivieren zijn nu geheel onbewoond en de tropische plantengroei heeft de sporen van deze nederzettingen zoo zeer uitgewischt, dat ik aan de Mënjoekoei alleen door het eenigszins afwijkende,

1) W. J. M. Michielsen p- 72-

Sluiten