Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4°4

ter waarde van 4000 gulden bij zich had, die hij trachtte aan een der Dajaksche hoofden in den omtrek te verkoopen.

Zeer interessant is het Dajaksche huis, waar ook toemoenggoeng Makkoo woont. Op het open plein tusschen het huis en den rivieroever staan in een rij een achttal offerpalen, die hier sepandoks worden genoemd. Zij gelijken veel op soortgelijke palen, zooals die van het huis Mérakau meer uitvoerig zijn beschreven. Vlak voor het huis staat een sandong raoen.

De Mentikéh is de belangrijkste rechterzijvier van de Samba. Zij ontspringt in het heuvelland, dat ten Zuiden van het Rajagebergte ligt. De Mentikéh is moeielijk en slechts met zeer kleine sampans bevaarbaar; reeds op geringen afstand van haar mond beginnen de stroomversnellingen. De eerste, de Kiham

O O »

Pèning, die 1 Meter hoog is, wordt veroorzaakt door tal van rotsen van amphibool-biotiet-graniet, die uit het water uitsteken. Ongeveer drie dagreizen de rivier op wordt ijzererts aangetroffen en vroeger werd dit door de Dajaks uitgesmolten en werden daar door hen in grooten getale voortreffelijke parangs gemaakt, die in geheel Zuid-Borneo vermaard waren. Sedert echter van uit Bandjermassin groote hoeveelheden parangs naar de bovenstreken worden gezonden, is deze industrie zeer aan het kwijnen. Toch worden ook nu voor echte parangs van Mentikéh-ijzer hooge prijzen betaald.

October. Des morgens te 8 a. m. zakte ik de rivier verder af. Het water was vrij hoog en snel gleden wij den stroom af. De oevers zijn bijna overal tot aan den waterzoom begroeid en laten slechts zand en grint zien. Vast gesteente duikt slechts hier en daar van onder deze fluviatile afzettingen op, en vormt rotsgroepen of eilandjes in de rivier of rotspartijen en steilten langs de oevers. Meestal zijn op deze punten stroomversnellingen ontstaan, die echter voor een goed bestuurde sampan niet het minste gevaar opleveren. Zoo vindt men niet ver beneden Toembang Mentikéh de Kiham Hëbilit en even boven Toembang Tëloenai de Kiham Habangang bij het eiland van denzelfden naam. Anderhalven kilometer beneden de genoemde zijri-

Sluiten