Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Sénamang dwars door dit gebergte is getrokken en daarna langs de Sërawai en de Mëlawi de Kapoewas-rivier heeft bereikt.

Hoe de bouw van het Schwaner-gebergte is, is niet in bijzonderheden bekend. Wel bezitten wij omtrent dit gebied eenige gegevens, door Schwaner bijeengebracht, terwijl mij bovendien een verzameling gesteenten uit het gebergte ten Westen van de Sérawai ten dienste staat1). Het schijnt dan, dat graniet en talrijke variëteiten van hoornfels, vooral andalusiet-biotiet-hoornfels, dus in contact met de graniet veranderde gesteenten van onbekenden ouderdom, hier een grootere rol spelen dan meer oostwaarts, dat op die gesteenten echter ook hier nagenoeg horizontaal liggende zandsteen en kleisteen rust.

Nemen wij uit Schwaner's beschrijving het meest zakelijke, dan zegt hij omtrent dat gebergte: „De hoofdmassa der geologische vormingen bestaat uit grofkorreligen graniet. Zandsteenvormingen van geringe vastheid, met kleisteen afwisselend, rusten in het Noorden en Zuiden op den graniet, die hen heeft opgeheven. Het hoogland helt tegen het Zuiden in korter op elkander volgende trappen naar de laagte af, dan dit aan de noordzijde het geval is. Hier geschiedt de overgang van de hoogte naar de vlakte langzaam en trapsgewijze; steile bergwanden eindigen op hooge vlakten, tegen welker noordelijke grenzen weder lagere trappen worden gevonden, tot dat de terrassen eindelijk met de laaglanden versmelten. Zulke terrassen worden door de inboorlingen tata (= tatai) d. i. trap genoemd. Moerassen en uitgestrekte bamboe-bosschen zijn voor de tata s karakteristiek. De regelmatigheid van deze terrasgewijze vorming wordt evenwel vaak afgebroken door enkele of in groepen bijeenstaande verhevenheden, en de hoogste punten tot welke zich het terrein in de toppen der bergen verheft, zijn ook hier doorgaans niet in de linie der waterscheiding te vinden, maar

i) Deze verzameling werd voor mij bijeengebracht door den opnemer Werbata van den topographischen dienst. De authenticiteit van het materiaal en de juistheid der vindplaatsen zijn boven twijfel verheven.

Sluiten