Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die naar hun petrographisch karakter tonaliet-gneis, glimmer-dioriet en amphiboliet zouden moeten worden genoemd. De verschijnselen komen geheel overeen met hetgeen ook elders is waargenomen, waar de graniet nabij de grens met omhullende nevengesteenten dergelijke sterke endomorphe transformaties heeft ondergaan, welke waarschijnlijk veroorzaakt werden deels door differentiatie in het magma en uitscheiding der meer basische bestanddeelen nabij de randen der massieven, deels door wijzigingen in zijn chemische samenstelling ten gevolge van den invloed der groote hoeveelheden van het nevengesteente, die de graniet gedurende de oppersing in zich heeft opgenomen en heeft omgesmolten. Vooral door Brögger's werken is de aard en de

o

beteekenis van dergelijke differentiaties van intrusieve magma's algemeen bekend geworden. Er mag hier nog op gewezen worden, dat de modificaties van den graniet en tonaliet langs de Samba zelfs tot in bijzonderheden sterk herinneren aan hetgeen door Salomon j) bij het tonaliet-massief van de Monte Adamello werd waargenomen.

Dat wellicht de olivien-gabbro en olivien-hyperstheen-noriet, die in het graniet-gebied van de Samba worden aangetroffen ook basische producten van differentiatie van het graniet- ot tonaliet-magma zijn, mag na de jongste onderzoekingen van Lacroix s), niet a priori als onwaarschijnlijk worden verworpen. Beneden Toembang Mënjoekoei kon op enkele plaatsen het contact worden waargenomen tusschen dezen endomorph veranderden, gneisachtigen graniet, sedimentaire vormingen, die op haar beurt door het contact met den graniet zijn veranderd in andalusiet-hoornfels, andalusiet-biotiet-hoornfels, „garbenschiefer , knoop-lei en andalusiet-klei-lei. Van welken ouderdom deze contact-metamorph-veranderde gesteenten zijn, is niet bekend. Langs de Samba komen zij slechts hier en daar voor den dag, in onveranderden toestand werden zij in het geheel niet door mij aangetroffen en fossielen werden niet gevonden. De strekking

1) W. Salomon. 45, p. 409, 1891.

2) A. Lacroix. .29, pag. 1021 en volg.

Sluiten