Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

middenloop-pseudobenedenloop (gebied der meren) -middenloopbenedenloop kunnen voorgesteld worden.

Men zou volgens dit schema in de Mahakkam kunnen onderscheiden : als bovenloop, het gedeelte van de bronnen tot beneden de groote watervallen boven Long Dëho, als middenloop, het gedeelte van Long Dëho tot den Goenoeng Sëndawar, als pseudo-benedenloop, het gebied der groote meren tot bij Moeara-Kaman, als tweeden middenloop het gedeelte van Moeara-Kaman tot nabij Samarinda, waar de rivier door het kustgebergte breekt, dat verondersteld wordt uit tertiaire afzettingen te zijn opgebouwd, en als waren benedenloop ten slotte het vlakke gedeelte beneden Samarinda, waar de rivier zich herhaaldelijk splitst en een typische, ver in zee uitstekende delta is gevormd. Details omtrent het verval van de Mahakkam zijn echter nog niet bekend, en alleen nieuwe topografische en geologische onderzoekingen zullen kunnen uitmaken, in hoeverre de hier getrokken parallel tusschen de Kapoewas en de Mahakkam reden van bestaan heeft en voorts, of de overeenkomst in verloop tusschen de beide rivieren een toevallige is dan wel of daaraan een genetisch verband ten grondslag ligtx).

Zooals reeds werd aangestipt bezitten zoowel Kapoewas als de Mahakkam een typische delta, die vooral bij de Mahakkam ver in zee vooruitsteekt.

Waarom echter sommige rivieren in Borneo een delta vormen, andere schijnbaar onder dezelfde omstandigheden niet, is niet met volkomen zekerheid te bepalen. Aan de zuidkust van Borneo vindt men geen eigenlijke, in zee uitstekende delta's. De Barito, de Kapoewas Moeroeng en ten deele zelfs de Kahajan sluiten wel een soort van deltaland in, doch dit steekt niet in zee uit en is alleen gevormd door herhaaldelijke stroomverleggingen van deze rivieren, vooral van de Barito, in hun benedenloop.

Voor de vorming van delta's schijnen de voorwaarden aan

i) Veel kan verwacht worden van de resultaten der onderzoekingen van Nieuwenhuis; aan zijn voorloopige mededeeling over zijn tocht dwars door Borneo is de naam Long Dëho ontleend.

Sluiten