Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

samenstelling der troepenverbanden in hel leven geroepen betrekkingen, zoomede tot het voorzien voor zooveel noodig in de commando's, welke door het bepaalde sub c. noodzakelijk zijn: c. het uitvoeren van de in de artikelen 6, sub I. en II., en 10 bedoelde maatregelen.

Artikel 5.

(1) Zoodra de mobilisatie en concentratie van het Leger waarschijnlijk worden geacht, geeft de Gouverneur-Ceneraal daarvan kennis aan den Commandant van het Leger.

(2) Deze bepaalt welke voorbereidingen dadelijk na ontvangst der in de vorige alinea bedoelde kennisgeving getroffen zullen worden met betrekking tot de tenuitvoerlegging der oorlogsorgasatiën of voor de Landsverdediging gemaakte regelingen.

(5) Op de voor deze voorbereidingen noodige werken, leveringen, transporten enz., is het bepaalde in artikel 1 sub letter D. en voor zooveel noodig sub letter E. 4C. van het besluit van '20 April 1873 n°. 14 (Staatsblad n°. 75) van toepassing.

Artikel 4.

(1) De mobilisatie en concentratie van het Leger worden bevolen door den Gouverneur-Generaal.

(2) De oorlogsorganisatiën treden in werking onmiddellijk nadat de bevolen mobilisatie ter kennis van het Leger is gebracht met dien verstande, dat de oprichting van de depots bij die wapens of onderdeelen, waarbij deze in vredestijd niet bestaan, doch waarbij zij ingevolge de oorlogsorganisatiën moeten worden opgericht, zoodra mogelijk moet plaats hebben.

(5) Tenzij zulks bij het bevel tot mobilisatie anders wordt bepaald, zal het Leger te velde bestaan: op Java uit de veldtroepen en op de Buitenbezittingen uit de veld- en garnizoenstroepen, die door den Gouverneur-Generaal voor het bezetten van de verschillende gewesten zullen worden bestemd.

Artikel 5.

(1) De oorlogsorganisatie van de verschillende tot het Leger te velde behoorende staven, korpsen enz. is aangegeven in de Bijlagen A. tot en met I.

(2) De samenstelling der bezettingstroepen op Java op voet van oorlog is aangegeven in Bijlage J.

(5) De depots der wapens en onderdeelen op voet van oorlog zijn aangegeven in Bijlage K.