Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deren. Paarden'

Samenstelling. . g . Toelichtingen.

fl e *> i i

93 ca en cs

.2 g. -g .2 a.

O O G ü OJ

a s -1 a s

O Ed 5 O H

III. Een Half-Eskadron.

Ritmeester 1 — — 2 — (M) Indien het Half-eskadron uitsluitend

le of 2e Luitenants 2 — — 4 — uit Europeanen bestaat, wordt het

Opperwachtmeester — 1 — — 1 aantal wachtmeesters met 1 ver-

Fourier — 1 — — 1 minderd.

Wachtmeesters (") — ®(") — ® f") Kunnen gedeeltelijk Inlanders zijn.

Korporaals — 6("j — 6 (") Europeanen of Inlanders, dan wel

Trompetters — 2(18) — 2 Europeanen en Inlanders; waar-

Hoefsmid, — 1 | — — I onder 3 onberedenen, 2 geleiders

Zadelmaker — i ('*) — 1 reservepaarden en 3 geleiders van

Ruiters — 49(") — 48('°) handpaarden..

Personeel van den Geneesk. (") Kan Inlander zijn.

dienst — 2(") (") — 2(") (,0) Hieronder 3 voor de handpaardge-

Pakpaard met springmid- leiders en 4 reservepaarden, waarvan

delen — — 1 1 2 volledig opgetuigd en 2 alleen met

— hoofdstel, deken en dekensingel.

Totaal 3 69 6 68(") (") Waarvan 7 ter oorlogsstandplaats

(*) kunnen worden ingedeeld.

(") Indien het peln. uitsluitend uit

Europeanen bestaat, 1 wachtmeester

IV. Een Zelfstandig minder.

Peloton. f"JOf als zoodanig dienstdoend.

{") Waaronder 1 handpaardgeleider.

le of 2e Luitenants 1 — — 2 — r5) Ruiter met verbandmiddelen.

Wachtmeesters (") — 3 (lr\ — 3 lle\ Waarvan 1 ter oorlogsstandplaats in

Korporaals — 3 {") — 3 te deelen.

Trompetter — 1 (") — 1

Hoefsmid (") — 1 | — — 1

Zadelmaker r3)' — 1 (") — 1

Ruiters (") — 24 — 24

Personeel van den Geneesk.

dienst — 1 (") — 1

Totaal 1 34 2 34(M)

(") N.B. De pelotons tellen, behalve den Commandant, 1 trompetter en de beide ongedekte wachtmeesters, 24 ruiters.

OORLOGSORGANISATIËN.

2