Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 15. Voor den dienst bij de depots, de magazijnen en andere militaire inrichtingen, zullen, zonder daardoor het onmisbare geoefende personeel aan den in vredestijd opgedragen werkkring te ontrekken en onder voorwaarde van bruikbaarheid, in de eerste plaats worden bestemd de officieren en minderen, die bij het op voet van oorlog brengen van het Leger minder geschikt zijn voor den dienst bii de veld I roepen.

§ 14. De Chef van het Wapen der Cavalerie treedt in geval van mobilisatie op als Directeur van het Remontewezen. Zijn standplaats is die van het Departement van Oorlog.

§ 15. Van de volgens de Tabellen I t/m X bij de staven en afdeelingen der veldtroepen in te deelen transportmiddelen voor de korpstreinen (3) zullen, overeenkomstig het diengaande bepaalde in de voorschriften betreffende de mobilisatie, de aan te schaffen paai den en voertuigen aan de korpsen worden toegevoegd, na aankomst op de aan ieder korps aangewezen bestemmingsplaats (4).

§ 16. Bij het Departement van Oorlog (VIIlU) Afdeeling) zullen in vredestijd de ontwerpen gereed worden gehouden voor de voorstellen tot benoeming van den krijgsraad te velde bij het Veldleger, de oprichting van de veldpost, enz. De regelingen betreifende de veldpost zullen mede in vredestijd zooveel mogelijk worden voorbereid.

§ 17. De indeeling van de bij de staven der verschillende Legerafdeelingen. en Treinen benoodigde militaire wielrijders en ordonnansen wordt geregeld door den Chef van den Generalen Staf in overleg met de betrokken VVapenchefs.

§ 18. De Chefs der Afdeelingen van het Departement van Oorlog dragen zorg, dat uit hun archief een oorlogsarchief wordt afgescheiden, dat op het eerste bevel naar de aan te wijzen bestemmingsplaats moet kunnen worden verzonden.

§ 19. De orders en andere bescheiden, welke vereischt worden om personeel en materieel bij het op voet van oorlog brengen van het Leger ter bestemde plaatse te doen aankomen, moeten reeds in vredestijd zooveel doenlijk worden gereed gehouden.

De Permanente Militaire Spoorwegcommissie wordt reeds in vredestijd onderricht van het personeel en materieel, dat bij mobilisatie zal moeten worden vervoerd.

§ 20. De Chefs van Wapens en Diensten, de Commandanten der Militaire Afdeelingen op Java en de Gewestelijk Militaire Commandanten in de Buitenbezittingen zullen bij de door hen te houden

(3) De korpstrein van een troepenafdeeling bestaat uit den gevechts- en den bagagetrein.

(') Voor de bij mobilisatie aan te schaffen voertuigen bij 'de korpstreinen wordt gerekend op een maximum belasting voor:

een voertuig met 2 paarden 400 K.G.;

een voertuig met 1 paard 200 K.G.