Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

per compagnie niet-Europeanen als boven, behoudens dat de Infanterie-pionierschoppen worden vervangen door een gelijk aantal patjols met steel.

Per bataljon worden medegevoerd twee kreebruggen elk van 6 M. lengte, welke bij de korpsen ten laste van de voor de pionieroefeningen toegestane gelden {Tarief 46r) vervaardigd en gereed worden gehouden.

D. Cavalerie.

Samenstelling en indeeling van den Staf van vereenigde eskadrons en van afdeelingen Cavalerie op voet van oorlog, zie Tabel VI,

§ - •». De velduïlrusling aan patronen voor de karabijn M. 95 bij de veldeskadrtfns bedraagt ± 150 patronen, verdeeld ais volgt:

bij den man 50 patronen,

bij de 2"e munitiecolonne + ioo »

De velduilrusling aan revolverpatronen bedraagt, per revolverdiagende, 18 patronen, welke alle »bij den man" worden vervoerd.

§ _6. Op het bij de veldeskadrons ingedeelde pakpaard wordt aan geneeskundig- en verbandmaterieel medegevoerd:

een verdeelbare brancard, stelsel Scherer,

twee sacoches met genees- en verbandmiddelen,

twee waterflesschen.

Voor de verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de CavalerieOrder n°. 4 en naar het «Voorschrift betreffende den Militairen Geneeskundigen Dienst in Nederlandsch-Indië op voet van Oorlog" (Uitgave 1906). 8 "

§ 27. Aan pionieruitrusting wordt medegevoerd:

I- hij den man, per peloton van elk veldeskadron:

4 patjols met schoen,

4 golloks met scbeede,

1 bijl met foudraal en riem,

1 pikhouweel met foudraal, riem en koker,

1 gei eedschapstasschen, elk inhoudende een klauwhamer en twee rollen bindtouw, bovendien de eene 2S draagnagels, de andere 20 draagnagels en 5 vernagelpinnen,

2 af kniptangen met tascb,

1 avegaar met foudraal,

1 tascli met 2 ladingbussen,

1 tasch tot spriugpatronen met een blikken trommel, inhoudende 8 springpatronen en 1 kleine nijptang,

1 tasch A (5)

1 tasch B (5) I to,: ontstekiDgsmiddelen.

H y°or de wlledige inhoudsopgave zie de Algemeene Order n°. 3 vai 1904, zooals die is gewijzigd by de Algemeene Order n°. 117 van 190t).