Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tabel III.

Samenstelling van den Staf eener zelfstandige Brigade op voet van oorlog.

Militairen. Paarden. Transportmiddelen.

— ! «

Samenstelling. Onderofficieren en; | g Karen met:

j minderen. b « . Toelichtingen.

§ 1 2, i i v £ fe . S

«3 ö ® Ö ~g -3

'o Euro- Inlan- te &1 «

■ E peanen. ders. I o S £ ! I'S » o. g,

1— ' i ca O E- j m

Commandant der brigade 1 1 _ _ _ . o I n\ i/ . , n , „ ,

Chef van den Staf \ m ' _ _ _ o 1 — Z >1 ~ ~ ü l.pt' ¥an den Generalen Staf.

Adjudant v/d Brigade Commandant.!;;' li- _ _ i ~ o " ~ Majoor-Intendant.

Chef der Intendance im ; _ _ 7 ~ i )a) ~ ~ O Kapt. of lait-kwarliermeester.

Kwartiermeester 1 (3i _ i «)'a{ ~ (,< !!"' van Gezondheid.

Chef arts a >v | _ _ __ ! ~ 2 °) | ~ - ! Paardenarts le of 2e kl.

Paardenarts \ >»\ __ _ _ } ~ o \ ~~ ~ ^ wielrijders, 2ordonnansen; kunnen

Wielrijders en ordonnansen..;.';;;.';;.' _ _ R n - _ "ö W ~ ~ deels Europeanen zijn.

Schrijvers _ 5 /7\ _ — — ~~ \) ^• * v00r net commando, 2 voor den

Opnemer van'dén tóp.'diénst.; _ 1 _ — - — ~ ~ ~ Chef der Intendance en 1 voor den

Teekenaar t _ _ ~~ ~ ~ ~ Chef arts.

Res. Veldtelegraafbrigade — 6 — zi r \ n (&) «edjpnden.

Veldpost ' . () ~~ C ) Dragers.

Translateurs Al!™!!!!' (c) T. w. 12 lijnleggers, 16 koelies en 9

Neldpredikers, aalmoezeniers enz.'.'.'.'.'; l™ ' ... geleiders der voertuigen.

Voertuigen _ i _ Memorie. Geleiders.

_ I — ^ W — 3(e)j(e) Tot het vei voer van vivres, fourages,

Totaal 7 j 13 6 — ïö 2 57 Z —j bsgage en admillistratiekistjes-