Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tabel VI.

Samenstelling en indeeling van den Staf van vereenigde eskadrons,!^ van de afdeelingen Cavalerie op voet van oorlog.

Strijdend gedeelte. _ Niet strijdend gedeelte. f

tfl

Militairen. Paarden. Militairen. Paarden. I

Samenstelling. Toelichtingen.

C3 • S g V S

<X) . o e tn i i o t- OJ

S 8 E A . £ 8 £ £ *2 « •=

I— ai « Ui ^ .2 ^ TJ .22 DhS'^2

.2 a. -ö ® eL « p. e o ar .£ ra t-

3 O ö*s g* « fc .3 <a O -Ö n «

g 3 -5 S 2

O M £ o H _

I. De staf v^n vereenigde eskadrons. (!) Bedienden.

r) Dan wel fungd. adjudant.

Majoor-Commandant \ _ _ i _ ~ — ~ 1 — 1 O — y) Van de Vle sectie Hoofdkwartier.

Luitenant-adjudant (') 1 _ _ i _ ~ — ~ 1 — 1 (*) ~ C) Geleiders handpaarden tevens oppassers van

Militair paardenarts !!!!!!!"!" — — _ _ _ 1U ~ — 1 — 2 W — den majoor en diens adjudant.

Adjudant-ondero!licier standaarddrager l i — - ( ' Kunnen ter oorlogsstandplaats worden ingedeeld.

Staffourier _ _ _ _ _ ~ 1 — — 1 - — 6 Zie noot (le).

Staftrompetter _ l _ _ i — Ziekenverplegers (wielrijders), van de eskadrons;

Korporaals Mrs. werklieden _ _ _ _ — 2 — — 2 — — zie noot ('®).

Ruiters _ _ _ — — 2 O ~ 2 O ~ — 0 C-1- de ziekendragers; zie noot (") en (").

Personeel van den Geneeskundigen dienst ("} — _ _ () 2 O C) * (*) JC") j ({)) ®e noot (Ie).

Karren met 2 paarden _ _ _ _ _ ~ — ' — - 1 n )( ) 2 bedienden en 1 geleider van het voertuig.

(") Kar met 2 paarden voor vervoer van materieel

van den geneeskundigen en veterinairen dienst.

(") Kan Europeanen zijn.

Totaal 2 2' 2 2 ^ 2 5 10 2 (ls) Hiervan 4 bereden geleiders reservepaarden en

en 3 onberedenen.

(") Hiervan 5 bereden geleiders handpaarden en

3 onberedenen.

(") Hiervan 5 paarden voor handpaardgeleiders en 8 reservepaarden, waarvan de helft bereden door de geleiders van de overige.

('*) Wanneer 2 of meer eskadrons vereenigd op-

— ; — treden, worden de ziekenverplegers, dezieken-

II Het veldeskadron dragers ,en de PakPaarden met geneekundig

. H eiaesKadron. materieel van de eskadrons onder den officier

Ritmepstpr I 1 — _ — 1 _ 1 (') _ van Gez. van den Staf vereenigd.

ïe of 2eLuitenants..:::::::::::::::::::::;:::::::: \ _ _ \ z - 7- - * - - (") "V ^^1^«het hosp.pers(wiei-

Opperwachtmeester ... _ _ _ _ Z ~ J ~ ~ \ ~ ~ "jders) en 1 ruiter geleider van het pakpaard.

Fourier ~~ — 1 — — 1 — — (") Zoo noodig doen 2 ruiters dienst als zieken-

wachtmeesters'.::: _82-ïs - -- -- -- dragee gebeari00k Europeanen

Korporaals S k lo — — — — — — — ( ) Pakpaard met brancard en verbandmiddelen

TromoetterV o o — , — — — — — — — en het rijpaard van den geleider.

èS" z _? J i 4 - 1 - - \ * in m ^^0 *

Zadelmaker — — 1 ('*) — 1 — — (") Voor den bagagetrein.

Rnitpr« .. 77 — ~ — 7(") 8(") — 13(") — — ( ) A's ^et halfeskadron uitsluitend uit Europeanen

p^;i™ntoto^™d^d;^Y^:::::::::::::::::: z - A1 z *2 z O» z z z S hel *ani* 1

KaarrearL%ïenraVardenïan SP''m?" ontstek,n8smiddelen ----- - _ J j _ _ 3 3(»} (") Kunnen gedeeltelijk Inlanders zijn.

Karren met l paarden _____ v > W Eur of dan Jwel Eur en InJ,

—— r ) Kan Inlander zijn.

r6) Bereden geleiders reservepaarden.

T„. . _ ,,10 ~ 12 10 5 20 9 A (") 3 bereden geleiders handpaarden en 3 onbe-

5 5" 5 108 redenen (kunnen ook Eur. of godeeltelijk Eur.

zijn).

(ïa) Hiervan 3 voor de handpaardgeleiders en 4 reservepaarden, waarvan de helft bereden door de geleiders van de overige.