Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tabel XII.

Samenstelling der munitietreinip VQet yaQ oorlo„

Militairen. : Paarden.' T ,, , !

1ransportmiddeIen.

i i| ■—-w

i || ~ ■ ——_

Samenstelling. • '§*S ! Ë ! rf * • § i' 3!

§ Sc. 2 & iS w 2 cc « £ Toelichtingen.

£ o Sc; f-^Sgs^o-pB-S &

. 5. t_ Qj aj 93 Si. •w *0 "Zi _ n-j

1 lilt f i 'I lil-i "<=- £ 3 ||

w D H C_ "Q 71 CD !~C0

I C O I ca I O tf- C(M CO &. : 1 ' Q ss: i té

A. MunitietreiWij het Veldleger.

I. Staf der Munitietreinen. .

(a) Met 4 raderbaren >de Mooij", ook bestemd voor den verplegingstrein.

Kapitein commandant (6a) } — - 2 -- 2(', _ U n';(Ï!e?den* ,• . ... ,

Paardenarts (!) 1 — - * - 2 _ ü Doet_ tevens dienst bij den verplegingstrein.

Administratief personeel (") 1 2(3) — 1 2 (') _ Ü gCprlJTers' ...

Geneeskundig personeel 1 (") 3{') - 1 - 2 > _ _ U 2 Europ. en l lnl. van het hospitaal personeel.

Ziekendragers — - — — "" 6 (J ~ |U *oor bagage officieren, administratie kistjes en kookgereedschap.

Kar voor ziekenvervoer — — — - "*!, 1 , U. ,.n Wapen der Infanterie.

Verband-Transportkar — — — — 1 _ _ , '},?Van ,trf.ln' , ,

Bagagekar (") — — — — \ \) 'er veldbataljon wordt gerekend op 1 groep; komt men daardoor tot

' een oneven aantal groepen, dan telt één der sectiën 3 groepen; het

Totaal i 5 — 5 ^17 " ~i j personeel en materieel van elke sectie wordt gelijkelijk over de groe-

— i 2 1 pen verdeeld.

—— ~ I i j — (8) Belast met het toezicht op de sectie, is bij de oneven sectiën Eur.

II. Infanterie Munitietrein. ! L Slet het toezicht op de groep.

a. Ie Infanterie Munitiecolonne. P s^hap^en^n ^Ts'reserve.56 è 20°° palrol"3n' 2 met gereed"

| Per 2 veldbataljons wordt gerekend op 1 groep, overigens als (7),

i i <Helast met het toezicht op de sectie en op één der groepen.

. ., , „„mmanjan, m 1 — — 2 - 2r« ^ ' 'f0t het ™rvoer van 112 kisten a 2000 patronen voor de Infanterie;

Luitenant commandant •• ■ ■ • _ ^ „ <() _ _ _ de gereedschappenenz. en de bagage van het personeel — ook van

Zadelmaker — 1 ' — — — den staf der munitiecolonne — worden over deze voertuigen verdeeld.

ïï?. ,?! ... '2 ^ ^ — — Bovendien worden de kanen met cavaleriemunifie (per eskadron

Wieliï.lders..; y — — _ 1 kar met 6 kisten a 2000 patronen) bij één of meer der sectiën

Bagagevoertuig - 1 _ _ ingedeeld.

fojooj 1 2 2 2 ' 3 (") Van het Wapen der Artillerie; het minder personeel wordt gegeven

I — — a°or de batterijen en liet depót der bereden Artillerie.

* ——— ■}—(i5) Per sectie veldartillerie wordt gerekend op I groep overigens als ('1.

(,e) T. w. 18 voertuigen met 66 kisten G. en G. K. T. en 2 kisten K.T.

Sectiën. benevens 2 voertuigen met gereedschappen, tevens als reserve.

_ , ,«> _ _ ) (") Per sectie bergartillerie wordt gerekend op 1 groep; overigens als.C).

( Gegradueerde { «■]■ ■ _ U , _ __ _ ( ) T. w. 14 voertuigen met 48 munitiekisten en 2 met gereedschappen

Per sectie van 2 ) Tremsoldaten I e kl ^ \) __ tevens als reserve.

groepen (') I Munitiedragers — _ "in — — — (") Per 2 sectiën veldartillerie wordt gerekend op 1 groep; overigens als t7).

<■ Voertuigen.. ^ 20(10) _ _ (2°) Vervoeren 132 kisten met G. en G. K. T. zoomede 4 kisten met K. T.;

, - | *^e gereedschappen enz. worden over deze voertuigen verdeeld.

iotaal 20 _ _ () Por 2 sectiën bergartillerie wordt gerekend op 1 groep; overigens als (*).

~ ( ) Vervoeren 96 munitiekislen; de gereedschappen enz. worden over

— deze voertuigen verdeeld.

b. 2e Infanterie Munitiecolonne. (") Nimmer mogen munitiën voor verschillende geschutsoorteu bij eeng j a f zelfde sectie worden medegevoerd.

Sergeant-majoor commandant (6a) — _ _ __

Zadelmaker _ j _ , ~~~~ — _

Hoefsmid „ , _

Wielrijders.... _

Totaal - 3 2 — 1 ;