Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tabel XIII.

Samenstelling van Geneeskundige Afdee lingen op voet van oorlog.

^

Militairen- Karren met:

e

c.

Onderofficieren en ^ rr

minderen. . * £

c bc

Samenstelling. | I | Toelichtingen.

CU C3 '5

ö - 2 s=u c r* =

£ S o 2 => ™ s _• S

.2 o. "3 .2 1= aS £ "E

,2 £ § ,2 ® "o « g «

s = -3 s ei S. s. ° " - 2 .^3- £ ~ w

A. Verbandsectie bij het Veldlegei of bij eene zelfstandige Brigade.

Dirigeerend Officier van Gezondheid le of 2e klasse 1 (*) — — 1 o /« _ _ ,,v rh f pu., n ■„ ... , „. „ . ,

Officier Tan Gezondheid le of 2e klasse i — — - 4 |»j _ _ _ ( Chef, Jmens Chef-arts Bng. uitgetrokken bij den Staf der Brigade.

Sergeanten ziekenopzichter - 2-3 U - - _ _ _ _ U Dwangarbêiders.

Korporaals ziekenverpleger - 3-2» _ _ 4 Onderop-kwartiermeester.

Soldaten ziekenverpleger - 7-8 8-7 - (•) Voor het vervoer van.genees- en verbandmiddelen, genees-

, kundig materieel en kistjes met ververschingen.

&°k. • ; • ~~ j — — — — O V?or het vervoer van de uitrusting der verbandsectie (fonr-

Ziekendragers () 55 — — — nituren, veldbedden, tenten en kookgereepschap).

Administrateur — JU ~ 1 (a) — _ . — (7) Voor het vervoer van officiersbagage, administratie kistjes, 1

Schrijver — — — — dag vivres (voor het personeel der sectie en 50 lijders) en

(Karren voor ziekenvervoer — — 14 _ 14 fourage,

J VerbandkarrenQ. _ — — — , — — 1 (8) In streken waar geen grobaks met 1 of 2 paarden bespannen

( )| Transportkarren () _ 5 — _ 5 inheemsch zijn, worden deze karren vervangen door 5 liuur-

| Bagagekarren (') — _ 1 — — 1 rijtuigen, 4 raderbaren en 2 ossenkarren.

Reservekarren — — 1 — 1 _ (9) Materieel van den Trein, ingedeeld bij de verbandsectie.

Lichte ziekenkarren (9) — — in ^ ^ —

Raderbaren >de Mooij" 1 stuks.

Totaal 5 15—16 [ 8—7 1 85 1 15 7

23