Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REQUEST AAN ZIJNE EXCELLENTIE DEN GOUVERNEURGENERAAL VAN NEDEHLANDSCH INDIË IN ZAKE DE STICHTING VAN EEN GEÖLOGISCHEN DIENST IN NED.-INDIË.

Soerabaja, 9 October 1916.

Geven met verschuldigde» eerbied te kennen ondergeteekenden, het Nederlandsch-Indisch Landbouwsyndicaat te Soerabaja en het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlandsch-Indië te Soerabaja,

dat zij de belangen vertegenwoordigen van de hoogland- en laaglandcultures in Nederlandsch-Indië,

dat zij voortdurend streven naar het uitbreiden van den wetenscbappelijken grondslag dezer cultures, aangezien zij daarin het beste middel zien om deze cultures' het hoofd te doen bieden aan buitenlandsche mededinging,

dat de door hen vertegenwoordigde plantersorganisaties zich aanzienlijke financieele opofferingen getroosten om plant- en dierkundigen, scheikundigen en landbouwkundigen te verbinden aan de voor deze cultures werkzame proefstations,

dat echter bovendien een goede geologische kennis van de gesteenten, waaruit de bouwgronden dezer cultures zijn ontstaan, en van de verweeringswijzen dier gesteenten steeds meer noodzakelijk blijkt,

dat deze geologische studie zich niet leent voor locale beoefening, doch voor geheel Java en Sumatra en liefst voor geheel Nederlandsch-Indië te zamen moet geschieden,

dat het ondergeteekenden derhalve niet mogelijk is, deze studie op de vereischte schaal ter hand te doei) nemen,

dat het hun voorkomt, dat de behoefte aan voorlichting door voortgezet geologisch onderzoek evenzeer bestaat bij andere bedrijven, zooals bij den inlandschen landbouw, bij de industrie van bouwmaterialen en dergelijke, alsmede bij vele takken van staatsdienst,

Sluiten