Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of voor koffie; zelfs voor verschillende koffiesoorten, als Java- en Robusta-, gelden nog weer zeer verschillende boderneischen. Hoeveel juister zou de keuze kunnen geschieden, indien de verschillen in verweeringsvvijze van de lava's en tuffen, de zanden en conglomeraten, die sinds het tertiaire tijdvak de zeer uiteenloopende berggronden hebben geleverd, door een geologisch onderzoek nauwkeurig aan het licht waren gebracht. Een geregelde studie van de indeeling der eruptiefgesteenten en hunne verweering zou van onberekenbaar nut zijn voor de kennis der berggronden, en daardoor ook weer voor de kennis van de gronden der laagvlakte. Moge men deze kennis in tijden van hooge prijzen der producten nog eenigszins kunnen ontberen, bij dalende conjunctuur kan deze kennis een beslissenden invloed op het lot van vele cultuurondernemingen hebben, zoowel op Java als op de Buitenbezittingen, met zijne vele afwijkende gronden.

Het nut voor den inlandschen landbouw.

Door het Departement van Landbouw is een voorlichtingsdienst voor den inlandschen landbouw in het leven geroepen, wiens landbouwleeraren, evenzeer als de deskundigen der Europeesche cultures, vragen krijgen te beantwoorden omtrent de geschiktheid van gronden voor bepaalde gewassen. Zij ontvangen daarbij hulp van de Afdeeling Agrogeologie en Grondonderzoek van het Departement van Landbouw, en het behoeft geen betoog dat deze hulp meer effectief kan zijn, naarmate het agrogeologisch onderzoek een breeder en hechter fundament vindt in het geologisch detailonderzoek. De ontwikkeling van het agrogeologisch onderzoek ten bate van inlandschen en Europeeschen landbouw kan niet beter worden bevorderd dan door de instelling van een uitgebreiden Geologischen Dienst.

Het nut voor de industrie van bouwmaterialen.

Reeds is door het Departement van Landbouw een deskundig voorlichter van de inlandsche steen- en pannenbakkerij aangesteld. Deze deskundige zou ongetwijfeld steun vinden in detailkennis van de geologische gesteldheid der terreinen, die het materiaal voor de bedoelde industrieën opleveren. Ook de Laboratoria vcor Materiaalonderzoek, verbonden aan het Departement van B.O.W. te Weltevreden, zouden nut van een Geologischen Dienst trekken, alsook de Tras- en Cementindustrieën op Java en in de Buitenbezittingen, en andere meer.

Het nut voor den boschbouw.

Geen tak van dienst komt in nauwere aanraking met den geo-

Sluiten