Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

logischen bouw van het landschap, dan het boschwezen op de sterk geaccidenteerde terreinen, waar de bosschen zich veelal bevinden.

o 7

De geologische dienst zal ongetwijfeld veel voordeel trekken uit de terreinkennis, die door het boschwezen is verzameld, doch omgekeerd zal de boschbouw een belangrijken steun erlangen voor de klassificatie der boschperceelen, indien de terreinen geologisch in detail bekend zijn. Het boschbouwproefstation zal de door den geologischen dienst verkregen resultaten vruchtbaar kunnen verwerken voor de speciale oogmerken van het boschwezen.

Het nut voor den wegenaanleg.

Dit is zonder meer reeds duidelijk, zoowel voor het zoeken der tracé's voor nieuwe wegen als voor de keuze van het te gebruiken verhardingsmateriaal. Nog onlangs werd bij Djocja min of meer door toeval een verliardingsmateriaal gevonden, dat volgens de berichten veel beter voor een duurzame wegverharding geschikt was dan het sinds jaren aldaar gebruikte, welke vindplaats bij geologische terreinkennis wellicht reeds eerder kon zijn aangewezen. Vermoedelijk zijn de hoornblende-andesieten der tertiaire vulkaanresten een beter materiaal voor wegverharding dan de recente pyroxeenandesieten, zoodat de wegeningenieur door gedetailleerde geologische kaarteering gebaat zou zijn om eventueele goede vindplaatsen systematisch te kunnen opsporen.

Het nut voor het spoor- en tramwezen.

Het gezegde over tracé en wegverharding der gewone wegen geldt evenzeer voor tracé en ballastbed der spoor- en tramwegen. Meer nog dan bij de gewone wegen valt hier te achten op de mogelijkheid van verzakking en afschuiving wegens de grootere belasting der banen. Bij baanafschuivingen zijn reeds meermalen geologische opdrachten verstrekt, doch een permanente geologische dienst zou wellicht bij het kiezen der tracé's kunnen meewerken om latere accidenten zooveel mogelijk te voorkomen. Bovendien zouden de economische vooruitzichten van nieuwe spoorlijnen na geologisch detailonderzoek der landstreek beter vaststaan, zooals in het geval der Lampongsche spoorwegen, waar herhaaldelijk twijfel wordt geopperd omtrent de waarde dier streken voor den landbouw en omtrent de rentabiliteit der spoorlijnen aldaar.

Het nut voor het irrigatiewezen.

Dit is voorzeker niet het geringst te achten. Reeds bij de tech-

Sluiten