Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groote nut van een systematischen vulkanologischen waarnemingsdienst inzien!"

Wij behoeven hieraan niets toe te voegen, en geven als onze meening, dat een vulkanologische dienst als tak van den Geologischen Dienst inderdaad een urgent belang is voor de dichtbevolkte streken aan den voet der werkzame vulkanen.

Het nut voor de bewerking en archiveering der geologische gegevens, verzameld door verschillende takken van dienst.

Dit nut springt in het oog voor ieder, die zich van den geologischen bouw van een streek in Nederlandsch-Indië op de hoogte heeft moeten stellen. De gegevens liggen verspreid bij allerlei takken van dienst, en zijn vaak zeer moeilijk toegankelijk. De geologische dienst zal deze gegevens en verzamelingen concentreeren in' zijn instituut, en zal daarbij kunnen profiteeren van den arbeid van het mijnwezen, het grondpeilwezen, de afdeeling agrogeologie van het departement van landbouw, het boschwezen, de irrigatie, den wegenaanleg, de spoorwegen, de proefstations der verschillende cultures enz.. Voor elk dezer diensten zal het een verlichting zijn, dat zijne gegevens en geologische verzamelingen deskundig bewerkt en bewaard worden, terwijl die gegevens door tijdige publicatie spoediger ten algemeenen nutte kunnen worden aangewend. Hoe lang zulke gegevens thans in geologisch opzicht onbewerkt kunnen blijven liggen, blijkt o.a. uit het feit, dat over de grondmonsters der sinds meerdere tientallen jaren op Java verrichte diepboringen tot nu toe nooit een publicatie is verschenen, waarin de stratigrafische inzichten worden besproken, die deze monsters omtrent den verticalen opbouw onzer vlakten en bekkens kunnen verschaffen.

De geologische dienst zal ongetwijfeld een vraagbaak worden voor vrijwel alle takken van staatsdienst, voor de cultures en vele andere belanghebbenden op Java. De agrogeologie en het bodemonderzoek zullen in het bijzonder veel voordeel van dien dienst hebben en er een groote ontwikkeling door tegemoet gaan.

De urgentie van het instellen van een Geologischen Dienst is reeds van vele zijden betoogd.

Wij herinneren aan een voordracht van den Chef van de Afd. Agrogeologie en Grondonderzoek van het Dep. van Landbouw te Buitenzorg, gehouden te Delft op 2 Nov. 1912 (Verslagen Geol. Sectie Geol. Mijnbouwk. Genootschap, le deel, blz. 4—10). Spreker consta-

Sluiten