Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teerde „een klimmende behoefte aan geologisch onderzoek" in Nederlandsch-Indië en bepleitte, dat er „gelegenheid moet bestaan tot volkomen vrij en onafhankelijk wetenschappelijk geologisch onderzoek". Dit bleek ook de meening van alle debaters te zijn, en wij citeeren daarvan het volgende.

„De heer Sandberg onderschrijft het betoog van den heer Mohr geheel, en geeft daarbij enkele voorbeelden van het uitvoeren van waterstaatswerken in Indië, die door het niet instellen van een voorafgaand geologisch onderzoek vele malen meer hebben gekost dan oorspronkelijk was begroot. Het betreft hier de bevloeiingswerken in Noord-Bantam. Over een uitgestrektheid van ongeveer 13 K.M. op een totale lengte van vrijwel 20 K.M. drukken de zijwanden van deze aan de basis ± '20 M. breede en gemiddeld een vijftal meters diepe leiding overal binnenwaarts dicht, en werkt de bodem Op. Dit „werken" van bodem en wanden is zóó sterk, dat langs de geheele genoemde lengte de bodem steeds uitgediept, de wanden voortdurend hersteld en aangestampt moeten worden. Doch telkens glijden die zijwanden weder in het kanaal af op den glibberigen, uit mergel en veen bestaanden ondergrond. Een andere „tegenvaller" bij het maken dezer werken is de aaideg van een grooten syphon bij de Tjisangoe, begroot op f 132000,—, terwijl die nu reeds f 180000— heeft gekost en minstens nog een f 100000,— meer zal kosten, voordat hij „gereed" zal zijn. Het geheele werk zal e t t e 1 ij k e tonnen gouds meer kosten dan de raming bedroeg, alleen omdat geen behoorlijk geologisch vooronderzoek heeft plaats g e h a d. En hoewel van bevoegde zijde aangedrongen is dit onderzoek alsnog te doen instellen, is tot op heden daaraan geen gehoor gegeven. Verder grijpt hij deze gelegenheid aan om te verklaren, dat hij onder den schuilnaam Munnus in een reeks van artikelen reeds sedert een jaar ongeveer voortdurend krachtig heeft aangedrongen op het tot stand komen eener regeling, waarbij het groote belang van geologisch onderzoek in Indië ook buiten het gebied van den mijnbouw tot zijn recht komt; in dat verband is in het bijzonder de instelling van een volstrekt zelfstandigen geologischen dienst, onafhankelijk van het Mijnwezen en staande onder bevoegde leiding, onder een competenten, practisch ervaren geoloog, door hem bepleit."

„De heer Van Waterschoot van der Gracht zet uiteen, op welke wijze naar zijne meening het geologisch onderzoek van In-

Sluiten