Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dië sterk kan worden bevorderd; hij wil hier afzien van de wijze, waarop een meer en meer noodzakelijk blijkende hervorming van den bestaanden ambtelijken dienst zou moeten tot stand komen. Daar is behoefte aan een regelmatigen ambtelijken dienst ter noodzakelijke voorlichting en hulp van de industrie in den ruimsten zin ; deze dienst heeft een soortgelijke rol te vervullen als in andere beschaafde landen onder regelmatig bestuur de geologische diensten, die men daar overal aantreft (altijd wanneer men Nederland en Turkijë uitzondert!). Naast het omvangrijke gedeelte van Indië, waar dergelijke regelmatige toestanden heerschen, bestaat er echter een enorm gebied, eveneens Nederlandsche Kolonie, waar tot dusverre nog alleen de explorateur werkzaam kan zijn, waar alles of althans nog zeer veel moet ontdekt worden. Hier wacht zoowel der Regeering als het particulier initiatief nog een belangrijke taak."

Hier wordt er terecht op gewezen, dat de Geologische Dienst zijn arbeid in de eerste plaats heeft te richten op de meest bevolkte en economisch meest belangrijke -gebieden, terwijl de onontgonnen gebieden zich vooreerst nog met verkenningen zullen moeten tevredenstellen.

Ook volgens Prof. Molengraaff „moet er in de eerste plaats zoo krachtig mogelijk naar gestreefd worden, althans in NederlandschIndië een op moderne leest geschoeiden geologischen dienst te verkrijgen.-' Het is bekend, dat dit ook de conclusie is van het rapport, door Mr. W. A. ,1. M. Van Waterschoot van der Gracht aan de Regeering uitgebracht, krachtens opdracht bij Koninklijk Besluit van 9 Juni 1913, No. 54.

De plaats van vestiging.

Hiervoor is Baniloeng ongetwijfeld aangewezen, zoowel om het klimaat, dat voor rustige en ernstige studie geschikt is, als om de aanwezigheid van een in de toekomst wellicht steeds toenemend aantal staatsdiensten, terwijl de gemakkelijke bereikbaarheid van uit alle deelen van Java geen gering voordeel is.

Het personeel.

Dit dient allereerst te bestaan uit geologen van erkende bekwaamheid. Wellicht zouden een of meer der geologen van de Rijksopsporing van delfstoffen in Nederland, waaronder wij Dr. P. Tesch noemen, te bewegen zijn om hun arbeidsveld naar indië te verleggen; door een spoedige uitnoodiging zouden zij misschien duurzaam voor

Sluiten