Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den staatsdienst te behouden zijn, en zij zouden in Indië een dankbaar arbeidsveld vinden. Ook aan het Mijnwezen zijn geologen van naam verbonden, waaronder in de eerste plaats ür. H. A. Brouwer is te noemen; indien het Mijnwezen dezen geleerde aan den Geologischen dienst kon afstaan, zou het aan de geologie een grooten dienst bewijzen.

In elk geval dient de aanstelling van den leider van den Geologischen Dienst in overleg met de deskundige raadgevers der Regeering in Holland te geschieden; de aanstelling dient vooraf te gaan aan stappen ter uitvoering van den dienst, opdat aan den leider een zoo groot mogelijke invloed kan worden gegeven op de inrichting en outilleering van dien dienst.

De plaats van den Geologischen Dienst ten opzichte van de andere takken van staatsdienst.

De Geologische Dienst dient een zooveel mogelijk onafhankelijke plaats in te nemen, opdat deze dienst zijn wetenschappelijk karakter zoo zuiver mogelijk beware. In verband met de vele aanrakingspunten met het Mijnwezen zou een plaatsing onder den Directeur van Gouvernementsbedrijven wellicht het meest aanbeveling verdienen. De verschillende takken van dienst, aan welke thans geologen of agrogeologen verbonden zijn, zullen deze ambtenaren uit den aard der zaak niet kunnen missen, nadat een Geologische Dienst tot stand gekomen is, doch wel zal de arbeid dier geologen, gericht op het voor hun diensttak vereischte doel, zeer in waarde stijgen door den verkregen wetenschappelijken stenn; hunne adviezen zullen daardoor aan gezag en vertrouwen winnen, aangezien de verantwoording niet meer op een geïsoleerd ambtenaar zal komen te rusten, doch door een nieuwen diensttak gedeeld zal worden.

Uit naam van de belangen der door ons vertegenwoordigde lichamen spreken wij de hoop uit, dat op dit gunstige tijdstip spoedig zoodanige wijzigingen in de bepalingen worden gebracht, dat de instelling van een Geologischen Dienst mogelijk en tot verwezenlijking gebracht worde.

Soerabaja, 9 October 1916.

Sluiten