Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IÏLANDSCH OïfDEEWIJS.

a. In eene Desse op Java.

[Komt voor in het Amsterdamsch „Algemeen Handelsblad'' Tan 8 Februari 1885. Een der twee toenmalige hoofdredacteurs van het „Algemeen Handelsblad'' verzocht mij het opschrift van dit artikel zoo te kiezen en het begin zoo in te richten, dat de lezers, die toen meer dan verzadigd waren van alle onderwijs-quaesties, als het ware ongemerkt in eene lulandsche School binnengevoerd werden. Van daar de ietwat zonderlinge opschriften van dit en het volgende artikel. Dat de publieke opinie in Nederland zich met de inkrimping van het Inlandsch onderwijs, bij de tweede kamer aanhangig, ging bemoeien, was m. i. zeer wenschelijk, want die „inkrimping" dreigde het karakter van „afbreken" aan te nemen].

Wij waren op de varkensjacht. Al sedert een paar uren hadden wij met een ijver, alsof het heil van 't vaderland van onze expeditie afhankelijk was, langs en door ravijnen jacht gemaakt op de talrijke wilde zwijnen, die daar, evenals op zoovele andere plaatsen i» Indië, een ware plaag voor den landbouw zijn. Het was tien uur in den morgen; het „oog van den dag", zooals de zon in de Maleische taal genoemd wordt, begon reeds zeer heet te worden, en wij, d. i. mijn jachtgezel en ik, besloten wat uit te rusten en ons te verfrisschen. Wij zochten een beschaduwd plekje en gaven aan de drijvers een teeken nader te komen. Aan een hunner was de taak ten deel gevallen een gendie

Sluiten