Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschreven is, was geen sprake. Ook in andere scholen zag ik later hetzelfde.

In het begin, toen tot de oprichting besloten werd, was de toestand anders. Men had in Den Haag gelast, dat scholen opgericht zonden worden; men had groote sommen beschikbaar gesteld, en die moesten gebruikt worden, daar men anders gevaai liep, dat de ijver voor de go?de zaak in twijfel zou getrokken worden. Uit Batavia kregen de hoofden van gewestelijk bestuur en van dezen de controleurs den last, geschikte jongelieden te zoeken om in de eerste plaats de kweekscholen te be\ olken. De controleurs trachtten door overreding de mindere hoofden en anderen over te halen hunne jongens voor onderwijzer te laten opleiden, maai de lust was minder groot. Een onderwijzer is geen man van gezag, mag niet den pajong voeren en zoo bleven plaatsen onbezet. Maar dan zou men twijfelen aan den ijver van residenten en controleurs en op alle wijzen werden de kweekscholen nu bevolkt, men beweert zelfs door koelies, die te lui waren om te werken. Hiermede is trouwens bezwaarlijk zooveel te verdienen, want de kweekelingen hebben inwoning, onderwijs, leerbehoeften vrij benevens een maandelijksch traktement van 16 of 20 gulden. Zoo ging het ook op de lagere scholen.

Het moet voorgekomen zijn, dat een inlandsch onderwijzer, die een staat van benoodigde leermiddelen indiende, dien staat terug ontving, omdat niet genoeg werd aangevraagd. Er was nu eenmaal eene aanzienlijke som voor inlandsch onder-

Sluiten