Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik geloof dat de rekenvoorstellen, die in Nederland bij de admissie-examens voor de Hoogere Burgerscholen en gymnasiën opgegeven worden, weinig moeielijker zijn; verlang echter niet, dat voor de overgangsexamens tot de hoogere klassen van de kweekschool gelijke eischen gesteld worden als bij de H. Burgerscholen of gymnasiën, want wellicht zouden dan slechts weinig kweekelingen het tot die hoogere klassen brengen. Daarom staan de kweekelingen der hoogste studiejaren in kennis gewoonlijk niet zoo veel boven die der middelste klassen. Maar zouden nu kweekelingen, die voorstellen als de zoo even opgegeven e, oordeelkundig en juist weten op te lossen, en nog één hoogstens twee jaren onderwijs ontvangen (want dan volgt waarschijnlijk de tijd, dat met veel moeite weinige, soms geene, vaak zelfs negatieve resultaten verkregen worden) — zouden die kweekelingen dan, wat de rekenkunst betreft, niet bekwaam genoeg zijn om de kinderen van hunne geheel onwetende landgenooten binnen te leiden in den tempel der wetenschap ?

O, het zal zoo gemakkelijk zijn om met een enkel besluit zeer ver achteruit te gaan op den weg, die tot beschaving voert; maar van harte hopen wij, dat men zich ondanks den financiëelen nood tweemaal bedenken moge eer men hiertoe overgaat. Men vermindere het getal studievakken aan de kweekscholen en yerlage zoo mogelijk ook de eischen voor de overblijvende vakken, dit laatste met uitzondering van de moedertaal en het Maleisch. Dan zal men geld besparen, tegelijkertijd de gele-

Sluiten