Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L'EGALE DE L'HOMME.

Eenigen tijd geleden vroeg de Directeur van O., E. en N. advies aan de Commissiën van Toezicht op do Hoogere Burgerscholen in Ned.-Indië en aan de leeraren, werkzaam aan deze inrichtingen van onderwijs, omtrent de vraag, ot het niet wenschelijk wezen zou, ook meisjes toe te laten op genoemde scholen.

Voor zooverre de verkregen adviezen meer algemeen bekend zijn geworden, waren deze óf rechtstreeks tegen de toelating öf wel min of meer ontwijkend. Toch schijnt de Directeur de Regeering in overweging gegeven te hebben de Hoogere Burgerscholen voor het vervolg ook toegankelijk te stellen voor meisjes, want we vernamen, dat de Regeering besloten heeft meisjes niet toe te laten op de bestaande Hoogere Burgerscholen met vijfjarigen cursus. Ook de Departementschef beschouwde die regeling niet als een ideaal, inaar vermeende, dat aan oprichting van Hoogere Burgerscholen voor meisjes te Semarang en Soerabaia nog wel geruimen tijd geen denken zou zijn eu men daarom moest trachten op andere, zij het dan misschien ook op minder voortreffelijke, wijze te voorzien in de bestaande behoefte aan verder voortgezet onderwijs voor de vrouwelijke jeugd.

Immers „ We should do as they do in the isle ot man.

Sluiten