Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i Fransche taal,

k. Engelsche taal (?)

I. Hoogduitsche taal (?)

m. Schoonschrijven,

n. Hand- en rechtlijnig teekenen,

o. Gymnastiek.

Welnu de door den druk gemerkte vakken zouden m. i. voor een school voor uitgebreid lager Onderwijs dienen te vervallen, terwijl tusschen Engelsch en Hoogduitsch een keuze moest gedaan worden.

Fransch is nu eenmaal de modetaal, eenige kennis er van is min of meer vereischte in de beschaafde kringen van vele landen in en buiten Europa en kan dus ook voor onze meisjes niet gemist worden.

Duitsch en Engelsch bieden beide hun eigenaardige voordeelen. Beide hebben een schoone en rijke litteratuur, die de fransche overtreft. Voor de pracktijk is Engelsch hier in Indië van grooter belang dan Duitsch, maar daartegenover staat, dat Duitsch veel meer bijdraagt tot een grondiger kennis van de moedertaal en van het wezen der taal in het algemeen. Alles te zamen genomen, zou ik voor mij de voorkeur aan het Engelsch willen geven.

De studie van drie vreemde talen neemt zooveel tijd in beslag, dat voor de andere vakken te weinig tijd overblijft, ook voor de lesuren want, met het oog op de eigen studie, die bijna alle lessen dient vooraf te gaan, mogen deze vooral niet talrijk zijn voor het zwakke geslacht. Ik meen, dat te Amsterdam aan de Bijzondere Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus voor meisjes gemiddeld slechts vier uren per dag les gegeven wordt.

Sluiten