Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar nu een onderwijzer voor dit vak, straks * een collega voor een ander vak optreedt, wordt bij minder gevorderde leerlingen het noodige verband te vaak gemist.

Bij een driejarigen cursus zouden behalve „het hoofd" nog twee onderwijzeressen moeten aangesteld worden.

Deze zouden beiden geëxamineerd moeten zijn als hoofdonderwijzeres met aanteekening voor Fransch, ééne zou ook acte moeten hebben voor teekenen en ééne voor Engelsch, resp. Dnitsch.

En nu de kosten? Rekenen wij aan tractementen resp.

f 400 met verhoogingen tot f 600 en f 100 huishuur. n 300 a f 450 en „ 80 huishuur. „ 250 „ „ 350 „ „ 80 „

dus gemiddeld aan tractementen f 1175, vermeerderd met f 260 huishuur, ongeveer / 200 lokaalhuur, en laten wij zeggen f 50 voor onderhoud schoolmeubels en bijkomende zaken, dat maakt f 1685 's maands. Bij een schoolgeld van / 10, onafhankelijk van de klasse en met bepaling, dat de leerlingen zeiven voor de boeken zorgen, en in de veronderstelling, dat het getal leerlingen 50 zal bedragen, komen wij tot een uitgave van f 1185 's maands of f 14.220 'sjaars, alles natuurlijk heel globaal berekend.

Zeker is dit een aanzienlijke som, maar als men bedenkt dat de Hoogere Burgerschool hier te Soerabaia jaarlijks ruim een ton gouds kost, die te Batavia bijna het dubbele, dat de Hoogere Burgerschool voor meisjes te Batavia jaarlijks f 27.000

3.

Sluiten