Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kost, dan geloof ik dat er wel kans bestaat, dat de Regeering zich bereid zal toonen, 't zij nu of nadat eenigen tijd op het aanbeeld gehamerd is, om voor de meisjes te Semarang en te Soerabaia op bescheiden voet te doen, wat zij grootscheeps voor Batavia's dochteren heeft gedaan. Vijftig meisjes op eene Gouvernements Lagere school kosten ook geld.

Of zich ook dan het gemis van een H. B. school voor meisjes nog sterk zou doen gevoelen? Ik betwijfel het, en geloof zelfs, dat, met het oog op het leerplan de meeste ouders met dergelijken ruil geenszins gediend zouden wezen. Meisjes, die eene school als de beschrevene met vrucht doorloopen hadden, zouden waarlijk ontwikkelde vrouwen kunnen zijn, terwijl velen later een netten werkkring als onderwijzeres, en daarmede een onafhankelijk bestaan zouden kunnen verwerven, hetwelk thans wegens de te hooge kosten niet voor allen bereikbaar is.

Soerabaia, April 1888.

Sluiten