Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik noem daarom ook nergens bepaalde feite» uit indische scholen, welke belangrijke bewijzen daaruit ook te putten zouden wezen. Dit wensch ik alleen te zeggen: zijn de grofheden en brutaliteit der schooljeugd in Nederland soms stuitend, in Indië is dit, dooreen genomen, zeker erger. De geest onder de jeugd in Nederland is, over 't geheel, veti beter dan de geest op onze indische scholen. De fouten en de ondeugende streken van daar ginds zijn van een anderen, meer luidruchtigen, doch minder ergen en minder ergerlijken aard.

Voorbeelden van verregaande, soms ongeloofelijke tuchteloosheid onder onze indische schooljeugd zijn trouwens algemeen genoeg bekend.

Wat heb ik in onderwijsbladen vaak fraaie beschouwingen gelezen, waarin onwederlegbaar werd aangetoond, dat een onderwijzer zeer goed alle straf kon missen om orde en tucht te handhaven onder de jongens Wie zoo schreven, toonden de heerschende strooming te kennen; zij wisten, hoe zij op dat oogenblik moesten spreken om voor degelijke onderwijzers te worden aangezien.

Ik heb twee onderwijzers gekend, die er o zoo aandoenlijk over konden redeneeren, hoe de kinderen met zachtheid moesten geleid worden (waarin zij in het algemeen zeker gelijk hadden), en dat vooral lichamelijke straf uit den booze was, maar waarvan er één geen de minste orde had, terwijl de andere een rietje er op nahield, dat niet alleen en ook niet het meest voor het aanwijzen op de landkaart gebezigd werd.

Ik voorzie dan ook, hoe jammer dit ook is, slechts

Sluiten